Żerowanie na krzywdzie ludzkiej

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Zastępca Prezydenta Miasta Janusz Łyczko, Sekretarz Miasta Daniel Lepieszo

Żerowanie na krzywdzie ludzkiej

Dodatki mieszkaniowe nie podlegają egzekucji komorniczej

Tym samym wyłączono spod egzekucji komorniczej dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. W uzasadnieniu do powyższej zmiany zaznaczono, że mając na względzie socjalny charakter dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, niezasadnym jest, by środki te podlegały egzekucji komorniczej. Są to świadczenia o charakterze publicznoprawnym i przysługują osobie, która spełnia warunki określone przepisami prawa. Zaproponowana powyżej modyfikacja zapewni, że przyznane wsparcie posłuży celowi, na jaki zostało udzielone, a nie innym celom – np. zaspokojeniu wierzycieli.

27 kwi 2021

Czy dodatki mieszkaniowe podlegają egzekucji? – Infor.pl

https://mojafirma.infor.pl › Moja firma › Dom

– – –

 Jelenia Góra, dnia 8 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

I Wydział Cywilny

Sygn. akt I C 1578/21

Powód:

Barbara Biedak, ul. Piłsudskiego 15/11, 58-500 Jelenia Góra, PESEL 53082607681

Pozwany:

Zarządca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 58-500 Jelenia Góra, ul. Podgórna 9

Wartość przedmiotu sporu: 2351,97 zł

„Skarga na czynności komornika Jerzego Lenarda”

Pozew o zapłatę (korekta pozwu z dnia 7 grudnia 2021 r.)

Ja niżej podpisana Barbara Biedak niniejszym wnoszę o:

 1. zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty 2351,97 złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia potrącenia nadwyżki czynszu pozyskanej ze świadczeń z pomocy społecznej do dnia zapłaty;
 2. zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych;
 3. zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych w podwójnej wysokości;
 4. zasądzenia nawiązki w na rzecz Trybunału Narodowego – organizacji prawno-człowieczej (KRS 0000686478) na cele społeczne w kwocie 10.000 zł;
 5. przeprowadzenie rozprawy pod moją nieobecność;
 6. wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie, lub nie brania w niej udziału;
 7. zwolnienie z kosztów sądowych. Oświadczam, że nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, ponieważ otrzymuję wyłącznie okrojony zasiłek stały.

Informuję, że między mną a pozwanym nie doszło do prób mediacyjnych lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, dlatego że pozwany przyjął drogę dyktatu.

Uzasadnienie

Jerzy Lenard – asystent Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasza Kochańskiego (domniemanie), przekraczając uprawnienia komornicze i obchodząc prawo potrącił (dokonał kompensacji) kwotę 2351,97 zł z nadpłaty zawyżonych umyślnie czynszów za lokal socjalny przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze na poczet zajmowanego w przeszłości strychu przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze.

Organem egzekucyjnym „długów” za ruderę na strychu, niezdatną do zamieszkania, bez światła, gazu, wody, ogrzewania, w której Miasto nie chciało nawet wizji lokalnej dokonać, a pieniądze od trzech dyskryminowanych osób chciało brać, mimo braku zawarcia z nimi umowy najmu, byli komornicy sądowi Mariusz Kopeć i Dariusz Bijowski. Obecnie na wniosek „wierzyciela” wszczął postępowanie egzekucyjne w tej materii Komornik Sądowy Łukasz Kochański.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański wszczął postępowanie egzekucyjne Km 1242/21 i zajął wierzytelności z naruszeniem art. 804 § 2 k.p.c. w związku z art. 797 § 1’k.p.c. i art. 118 k.c. Wszczął postępowanie egzekucyjne mimo przedawnionych roszczeń.

Sprawa dotyczy:

 1. I Nc 365/08 (data tytułu wykonawczego 23.06.2008 r., data klauzuli wykonalności 30.07.2008 r.)
 2. I Nc 478/12 (data tytułu wykonawczego 14.02.2012 r., data klauzuli wykonalności 30.05.2012 r.)

Na uwagę zasługuje

 • Dlaczego Jerzy Lenard – asystent Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasza Kochańskiego (z logiki wynika), dubluje działania wynajętego Komornika?
 • Po co Jerzy Lenard złożył wniosek do Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze o wszczęcie archaicznej egzekucji skoro może pobrać „wierzytelności” samodzielnie, ekonomicznie, na inny cel, nieznany tytuł, ze świadczeń z pomocy społecznej przeznaczonych na zasiłek stały Barbary Biedak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w trybie potrącenia (musi zachodzić instytucja, że dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami – art. 498 § 1 k.c.)?
 • Dlaczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański nie zajął wierzytelności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – zasiłku stałego Barbary Biedak?
 • Dlaczego Jerzy Lenard wyręcza szefa, bądź traci pieniądze na niego?

Dyrektor ZGKiM w Jeleniej Górze Jerzy Lenard informacją z dnia 24 września 2021 r. stwierdził, co następuje:

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2021r., informujemy, iż na kartotece zajmowanego w przeszłości lokalu przy ulicy Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze widnieje znaczne zadłużenia czynszowe, dlatego też kwota nadpłaty w wysokości 2351,97 zł została skompensowana na poczet przedmiotowych należności.

Mając na uwadze powyższe, wniosek o zwrot kwoty 2.351,97 zł nie może zostać rozpatrzony pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że Dyrektor ZGKiM nie rozliczał się co roku z najemcą i ponosi wyłączną winę za naliczenie nadpłaty czynszu, wnoszę jak na wstępie.

Barbara Biedak

– – –

Dopuszczono się oczywistych, umyślnych, skutkowych przestępstw

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze i jego mocodawcy dopuścili się umyślnych przestępstw:

 1. Umyślnego zawyżenia wysokości czynszu mieszkaniowego Barbarze Biedak zamieszkałej przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze, znacznie powyżej kosztów utrzymania lokalu,
 2. Zaniechania rozpatrzenia wezwania z dnia 21 października 2021 r. do zwrócenia nadpłaty czynszu lub zaliczenia jej na poczet przyszłych czynszów za mieszkanie przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze,
 3. Zaniechania rozpatrzenia wniosku Barbary Biedak z dnia 20 października 2021 r. o obniżenie wysokości czynszu za mieszkanie przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze,
 4. Zaniechania wyjaśnienia merytorycznego i prawnego, które wierzytelności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze posiada nieprzedawnione, wymagalne w stosunku do Pani Barbary Biedak, z podaniem daty, sygnatury i podstawy prawnej,
 5. Zaniechania wyjaśnienia z jakich źródeł dochodu Barbary Biedak dokonano potrącenia: z zarobków, emerytury, renty, darowizny, oszczędności, czy z samodzielnie zawyżonego czynszu pobieranego z zasiłku stałego z MOPS,
 6. Skompensowania wyłudzonej nadpłaty czynszu w wysokości 2351,97 zł za mieszkanie przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze na poczet przedawnionych roszczeń za mieszkanie przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze, do którego Barbara Biedak nie miała tytułu prawnego i bez jej zgody oraz z naruszeniem art. Art. 62. Ordynacji podatkowej (Zasady zaliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów),
 7. Zajęcia wierzytelności dokonano ze świadczeń z pomocy społecznej pobranych z MOPS w Jeleniej Górze, z zasiłku stałego Barbary Biedak, które zgodnie z art. 833 § 6 k.p.c. nie podlegają egzekucji. Oszukano i okradziono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze oraz podopiecznych MOPS,
 8. Zajęcia wierzytelności dokonano przekraczając uprawnienia nie będąc organem egzekucyjnym (ani komornikiem sądowym, ani poborcą skarbowym),
 9. Złożono spóźniony oraz z brakami formalnymi wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji, która w myśl art. 118 k.c. uległa przedawnieniu, nie dołączając dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia w myśl art. 797 § 1’k.p.c.. Uczyniono to z myślą przerwania biegu przedawnienia w istocie przedawnionych roszczeń,
 10. Dopuszczono się naruszenia instytucji potrącenia (art. 498 k.c.), nie mając dowodu rzeczowego w postaci tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub nakazu zapłaty) stwierdzającego, że Urząd Miasta Jelenia Góra jest dłużnikiem wierzycielki Barbary Biedak, pozwalającego zastosować instytucję potrącenia,
 11. Nie wykazania wymagalnych wierzytelności Pani Barbary Biedak w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

Zważyć należy, że Barbara Biedak nie pożyczyła pieniędzy ZGKiM, nie zawyżyła sobie czynszu i nie wpłaciła go sama, przywłaszczone pieniądze nie pochodziły z, zarobków, z emerytury, renty, czy oszczędności, długu formalnie nie ma, zasiłek stały nie podlega egzekucji, a potrącenie jest nielegalne, formalnie niedopuszczalne.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Janusz Józef Łyczko przemilcza te okoliczności, a załatwienie sprawy milcząco jest przyznaniem racji, jest rozstrzygnięciem w trybie art.1 pkt 1 k.p.a.

Wierzyciel: definicja — W najprostszych słowach, mianem wierzyciela nazywamy osobę lub podmiot, który udzielił komuś pożyczki lub kredytu i z …

Wierzyciel – jest osobą fizyczną lub prawną, która na podstawie ustawy lub innego dokumentu prawnego ma prawo otrzymać świadczenie pieniężne …

Wierzycielem jest każda osoba lub firma, która coś pożycza. Reguluje to Kodeks cywilny, a dokładniej art. 353. Na podstawie zapisów można …

Co oznacza nadpłata w czynszu i czy można ją sobie potrącić

Przede wszystkim, czynsz wnoszony do spółdzielni składa się nieraz z kilkunastu pozycji. Niektóre z tych pozycji są wnoszone w stałej kwocie, a niektóre to tylko zaliczki, które podlegają rozliczeniu. W wyniku rozliczenia powstaje nadpłata lub niedopłata.

Zwrot nadpłaty lub niedopłaty wynikającej z rocznego …

Co wchodzi w skład opłat czynszowych?

 • opłata za ogrzewanie,
 • wywóz śmieci,
 • podatek od nieruchomości,
 • opłata za energię elektryczną do części wspólnych danego budynku,
 • abonament za wodę (gotowość jej dostarczania przez wodociągi) i opłata za zużycie wody.

Rada Miejska w Jeleniej Górze określa uchwałą wysokość opłat stałych czynszu i zaliczki, które podlegają rozliczeniu.

Opłaty stałe, które można zmieniać nie częściej niż co pół roku, to z reguły wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, opłata za energię elektryczną, abonament za wodę.

Zaliczki czynszowe natomiast, które podlegają corocznemu rozliczeniu, to opłata za ogrzewanie.

Moja mam płaci czynsz w lokalu komunalnym w wysokości 537 zł, ponieważ lubi ciepło, a mój kolega mieszkający w takim samym segmencie, w takim samym mieszkaniu, w tym samym bloku, płaci czynsz w wysokości 365 zł, ponieważ przykręca zawory na grzejnikach. Oznacza to, że w czynszu nie ma wyłącznie opłat stałych bo Rada Miejska czy wspólnota sobie tak zażyczy. Koszty ogrzewania zależą od podzielnika, od kosztów zużycia.

Jeżeli z rozliczenia wynika nadpłata to można pomniejszyć bieżące opłaty o … pod warunkiem braku zaległości na koncie czynszowym tego lokalu.

Art.

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Dział I. Najem – Kodeks cywilny [KC] – ArsLege

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Jerzy Lenard podniósł pani Barbarze Biedak zamieszkałej przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze wysokość opłat w czynszu znacznie powyżej kosztów utrzymania przedmiotowego lokalu socjalnego.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Jerzy Lenard potrącił „wierzytelności” od potrącenia zasiłku stałego Barbary Biedak, pobierając pieniądze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Dokonał podwójnego, nielegalnego potrącenia.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Jerzy Lenard nie chce obniżyć pani Barbarze Biedak opłat w czynszu, ponieważ straci źródło potrąceń ze świadczeń z pomocy społecznej, które notabene nie podlegają egzekucji. Potrąca gangstersko, na zupełnie inne, nie związane z umową najmu i tytułem opłat cele.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Janusz Józef Łyczko przemilcza te okoliczności, a załatwienie sprawy milcząco jest przyznaniem racji, jest rozstrzygnięciem w trybie art.1 pkt 1 k.p.a.

Zważyć należy, ze nadpłata opłaty w czynszu nie jest zaciągniętą pożyczką pani Barbary Biedak (długiem kredytowym), tylko skompensowaniem publicznych pieniędzy przez Jerzego Lenarda na poczet dziury budżetowej. Wyłudzenie i przywłaszczenie cudzych pieniędzy nie jest wierzytelnością gminy.

Barbara Biedak zawarła z Urzędem Miasta Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 2/3 w Jeleniej Górze umowę najmu socjalnego lokalu przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

Wywiązuje się z nawiązką z warunków umowy, ponieważ ma nadpłatę czynszu i nie zachodzą przesłanki potrącenia.

Barbara Biedak nie zawarła z Urzędem Miasta Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 2/3 w Jeleniej Górze umowy najmu lokalu komunalnego przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze.

Była to rudera na strychu, niezdatna do zamieszkania, bez światła, gazu, wody, ogrzewania, w której Miasto nie chciało nawet wizji lokalnej zrobić, a pieniądze chcieli.

Z piekła do nieba

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/interwencje/pierwszy-sukces-demokracji-i-sprawiedliwosc/

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/z-piekla-do-nieba/

Brak jest przesłanek i przepisów prawa do skompensowania czy potrącenia wyłudzonej nadpłaty czynszu za socjalny lokal przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze na poczet rudery na strychu, niezdatnej do zamieszkania, bez światła, gazu, wody, ogrzewania przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze, z którą Miasto i Barbarę Biedak nie wiązała i nie wiąże żadna umowa.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Janusz Józef Łyczko przemilcza te okoliczności, a załatwienie sprawy milcząco jest przyznaniem racji, jest rozstrzygnięciem w trybie art.1 pkt 1 k.p.a.

Reasumując

 1. Czym innym zupełnie jest mieszkanie socjalne przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze, do którego tytuł prawny ma Barbara Biedak i z warunków umowy zawartej z Gminą Jelenia Góra wywiązuje się należycie, w związku z czym nie ma podstaw do zawyżania czynszu i potrąceń przez Dyrektora ZGKiM.
 1. Czym innym była rudera na strychu przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze, niezdatna do zamieszkania, bez światła, gazu, wody, ogrzewania, w której Miasto nie chciało nawet wizji lokalnej dokonać i nie zwarło umowy najmu z trzema bezdomnymi, a pieniądze za czynsz chcieli do dnia 26 października 2016 r. pobierać. Prezydent Miasta Jeleniej Góry powinien odpowiedzieć z art. 160 k.k., ponieważ doprowadził do przedwczesnej śmierci dwóch osób tam marznących, a cudem uszła z życiem Barbara Biedak.

To są dwie zupełnie różne kwestie, dwie odmienne sprawy, które nie łączy żadna wzajemność, umowa czy solidarność. Wynajęcie dyspozycyjnego komornika do bezpodstawnych i przedawnionych roszczeń nie usprawiedliwi waszej kradzieży zasiłku stałego, przeznaczonego do niezbędnych środków do życia, ochrony godności człowieka i opłacenia kosztów utrzymania lokalu.

Jeżeli nie naprawicie szkody w terminie siedmiu dni, to opublikuję tą analizę na stronie WWW.demokracjaisprawiedliwosc.pl i konsekwencje poniosą Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Jerzy Lenard, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Wojciech Chadży, Wiceprezydent Miasta Jeleniej Góry Janusz Józef Łyczko, Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański i Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Maciej Bugucki.

2021-12-03

Grzegorz Niedźwiecki – pełnomocnik Barbary Biedak

– – –

Jelenia Góra, dnia 7 grudnia 2021 r.

Grzegorz Niedźwiecki – pełnomocnik Barbary Biedak

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

I Wydział Cywilny

Dotyczy: Sygn. akt I Co 1528/21 i następne

Uzupełnienie braków formalnych / wniosek

W załączeniu uzupełniam braki formalne skargi na czynności komornika sądowego z dnia 23 listopada 2021 r.

Z ostrożności procesowej wnoszą o

 1. dołączenie skargi Barbary Biedak z dnia 3 grudnia 2021 r. na czynności komornika sądowego do skargi pełnomocnika na czynności komornika sądowego z dnia 23 listopada 2021 r., bądź w przypadku niemożności rozszerzenia skargi i bezskuteczności
 2. potraktowanie pism sądowych pełnomocnika Grzegorza Niedźwieckiego jako załączników do skargi Barbary Biedak i uznanie skarg, w istocie dotyczących jednego przedmiotu sporu, jako jednej skargi Barbary Biedak i objęcie ich jedną sygnaturą, a Grzegorza Niedźwieckiego uznanie jako osobę wspierającą pokrzywdzoną.

W przypadku uznania przez Sąd zasadności zastosowania wyłącznie drugiej opcji, wnoszę o potraktowanie uiszczonej kwoty 50 zł tytułem opłaty od skargi Barbary Biedak, oznaczonej nową sygnaturą.

Grzegorz Niedźwiecki

Wyrażam zgodę na powyższe

Barbara Biedak

Jelenia Góra, dnia 3 grudnia 2021 r.

Barbara Biedak

58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 15/11

I Wydział Cywilny – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Skarga na czynności komornika

Zaskarżam w trybie art. 767 k.p.c. z uwzględnieniem art. 759 § 2 k.p.c. czynność Komornika Sądowego Łukasza Kochańskiego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, polegającą na wszczęciu nielegalnego postępowania egzekucyjnego Km 1242/21 oraz zajęciu wierzytelności nie podlegających egzekucji i wnoszę o:

 1. uchylenie zaskarżonej czynności;
 2. zasądzenie od wierzyciela kosztów postępowania,
 3. Stwierdzenie nieważności i przedawnienie roszczeń.

Uzasadnienie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański przekracza uprawnienia i niedopełnił obowiązku odmowy wszczęcia egzekucji przeciwko podopiecznej MOPS Barbarze Biedak, zam. przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r. rozszerzył egzekwowaną nielegalnie należność od dłużnika w związku ze złożonym wnioskiem przez wierzyciela w dniu 15 listopada 2021 r., tj. kosztów poprzedniej egzekucji w wysokości 600 zł.

Przedmiotem postępowania komorniczego jest postanowienie komornika sądowego Dariusza Bijowskiego o ustaleniu kosztów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Km 2613/11 oraz złożył nowy wniosek o egzekucję dalszych należności, tj. kosztów poprzedniej egzekucji, które nie były objęte poprzednim wnioskiem.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański wszczął postępowanie egzekucyjne Km 1242/21 i zajął wierzytelności z naruszeniem art. 804 § 2 k.p.c. w związku z art. 797 § 1’k.p.c. i art. 118 k.c. Wszczął postępowanie egzekucyjne mimo przedawnionych roszczeń.

Sprawa dotyczy:

 • I Nc 365/08 (data tytułu wykonawczego 23.06.2008 r., data klauzuli wykonalności 30.07.2008 r.)
 • I Nc 478/12 (data tytułu wykonawczego 14.02.2012 r., data klauzuli wykonalności 30.05.2012 r.)

W pismach adresowanych do pokrzywdzonej Barbary Biedak pisze, że termin roszczeń nie uległ przedawnieniu, nie wskazując na okoliczności sprawy i nie podając normy prawnej uchylającej art. 118 k.c.

W dniu 23 listopada 2021 r. Barbara Biedak złożyła wniosek do kancelarii Komornika o doręczenie jej dowodu wynikającego z art. 797 § 1’k.p.c., że nie zaistniały przesłanki do odmowy wszczęcia egzekucji w myśl art. 804 § 2 k.p.c.

Dowodu na potwierdzenie faktu przerwania biegu przedawnienia roszczeń i przepisu prawa wydłużającego bieg przedawnienia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański nie doręczył, wszczął egzekucję bezprawnie, nie mając legalnego, będącego w mocy tytułu wykonawczego.

Zważyć należy, co następuje.

Sprawa dotyczy rudery na strychu przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze, niezdatnej do zamieszkania, bez światła, gazu, wody, ogrzewania, w której Miasto nie chciało nawet wizji lokalnej dokonać, a pieniądze chcieli brać. Sprawa jest przedawniona i prowadzona z naruszeniem prawa podmiotowego, ponieważ nie była zawarta pomiędzy Miastem a Barbarą Biedak umowa najmu przedmiotowej rudery.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski postanowieniem w sprawie Km 118/15 z dnia 8 czerwca 2017 r. umorzył kwotę należności pieniężnych i zwrócił wierzycielowi tytuł wykonawczy. Umorzył postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji.

Termin przedawnienia roszczeń czynszowych – będących roszczeniami okresowymi – wynosi 3 lata. … Po zmianie przepisów Kodeksu cywilnego z dniem 9 lipca 2018 r., koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Przedawnienie zadłużenia czynszowego – Prawa lokatora i …

 Terminy przedawnienia roszczeń Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń – Kodeks cywilny [KC]

Art. 118. Terminy przedawnienia roszczeń

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Art. 117. Przedawnienie roszczeń majątkowych

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 21. Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
§ 3. (uchylony)

NAKAZ ZAPŁATY / PRZEDAWNIENIE ZALEGŁOŚCI …

https://agnieszkaduzy.pl › Blog › Dla rodziny

Termin przedawnienia roszczeń czynszowych wynosi 3 lata – co oznacza to, że jeśli np. lokator nie uiszczał opłat czynszowych od 1.06.2010 r. lub opłacał je w …

Przedawnienie długów – czym jest, kiedy następuje, gdzie sprawdzić

https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/przedawnienie-dlugow-czym-jest-kiedy-nastepuje-gdzie-sprawdzic-5421119

W załączeniu:

 • Przedawnienie zależy od rodzaju długu

Barbara Biedak

– – –

Jelenia Góra, dnia 1 grudnia 2021 r.

Barbara Biedak

ul. Piłsudskiego 15/11

58-500 Jelenia Góra

Marek Gajdecki

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: A-061-85/21; A-061-88/21

Wniosek

Wnoszę o doręczenie mi kopii tytułu wykonawczego (wyroku lub nakazu zapłaty) na rzecz Barbary Biedak, potwierdzającego domniemanie Urzędu Miasta Jelenia Góra, że spełnione zostało pojęcie i przesłanki potrącenia określone w art. 498 § 1 i 2 k.c., bądź w przypadku braku takiego orzeczenia sądowego w rejestrze sądowym informacji, że Barbara Biedak zamieszkała przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze lub przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze nie wytoczyła postępowania sądowego przeciwko Urzędowi Miasta Jelenia Góra o pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku i nie wygrała żadnej sprawy cywilnej, nie jest wierzycielem Miasta Jelenia Góra z orzeczenia sądu.

Stanowisko takie jest mi niezbędne na okoliczność pozwu o zapłatę, który wytoczę Miastu.

Art. 498. Pojęcie i przesłanki potrącenia


Dz.U.2020.0.1740 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W załączeniu:

 1. A-061-85-21 + zał. + klauzula
 2. Pismo Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2021 r.
 3. Pismo Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 30 listopada 2021 r.

Otrzymują:

 • Adresat
 • Najwyższy Trybunał Narodowy
 • I inni

– – –

Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2021 r.

Barbara Biedak

ul. Piłsudskiego 15/11

58-500 Jelenia Góra

Łukasz Kochański

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze

Grabowskiego 2/4, 58-500 Jelenia Góra

Dotyczy: Sygn. akt Km 1242/21

Wniosek o udzielenie wyjaśnień

 1. Czy wierzyciel, tj. Urząd Miejski w Jeleniej Górze, do wniosku o wszczęcie egzekucji dołączył również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia w myśl art. 797 § 1’k.p.c.?
 2. Jeżeli wierzyciel, tj. Urząd Miejski w Jeleniej Górze, nie dołączył również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia w myśl art. 797 § 1’k.p.c. do wniosku o wszczęcie egzekucji, to dlaczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański nie wykonał obowiązku wynikającego z art. 804 § 2 k.p.c. i nie odmówił wszczęcia egzekucji?

797 $ 1′, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia (art. 797 § 1’k.p.c.).30 paź 2020

Sygn. akt I Co 428/20 – Sąd Rejonowy w Żarach

804 § 2 k.p.c. jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 $ 1′, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.30 paź 2020

Sygn. akt I Co 428/20 – Sąd Rejonowy w Żarach

Otrzymują:

 • Adresat
 • Grzegorz Niedźwiecki – pełnomocnik

– – –

Jelenia Góra, dnia 15 listopada 2021 r.

Grzegorz Niedźwiecki – pełnomocnik Barbary Biedak

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Dotyczy: GM.824.2.41.2021

Wniosek

W związku z pismem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Janusza Józefa Łyczko z dnia 8 listopada 2021 r., wnoszę o:

 1. doręczenie mi tytułu wykonawczego z klauzulą natychmiastowej wykonalności stwierdzającego, że Urząd Miasta Jeleniej Góry jest dłużnikiem wierzycielki Barbary Biedak zamieszkałej przy ul. Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

Niezależnie od faktu, że Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenard nie jest Komornikiem Sadowym przy Sadzie Rejonowym w Jeleniej Górze, ani Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze czy poborcą skarbowym, to przepis art. 498 § 1 i 2 k.c. ma zastosowanie wyłącznie, Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

Przesłanki te muszą być spełnione, w związku z tym wnoszę o udowodnienie twierdzeń. Tytuł wykonawczy, wyrok sądowy, jest jedynie słusznym dowodem formalnym, niezbędnym, potwierdzającym słuszność zastosowania art. 498 § 1 i 2 k.c.

 • podanie przepisu prawa uchylającego art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, stwierdzający, że poprzez objęcie jego dyspozycją zasiłków określonych w ustawie o pomocy społecznej lub wprowadzenie zapisu do ustawy o pomocy społecznej, iż: Nie podlegają egzekucji zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe.

Przepisu prawa stwierdzającego, że świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe podlegają egzekucji.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Janusz Józef Łyczko, jako były Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, powinien znać te zagadnienia i obowiązujące normy prawne w tym zakresie.

Niniejszych dowodów oczekuję niezwłocznie lub naprawienia szkody poprzez zwrot niesłusznie wyłudzonych pieniędzy podopiecznej MOPS Barbarze Biedak w kwocie 2351,97 zł, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową w związku z poświadczeniem nieprawdy i bezpodstawnym wyłudzeniem.

Grzegorz Niedźwiecki