Powołano Rząd Wolnej Polski

Porządek obrad powołania Rządu Wolnej Polski – Warszawa, 3 maja 2024 r.

(Premier wybiera członków Rady Ministrów, a Prezydent ich powołuje).

Godz. 15 Powitanie gości – Niedźwiecki Grzegorz przedstawi cel zgromadzenia i status Naczelnika Państwa Polskiego oraz Rady Regencyjnej. Wyjaśni ekonomikę, kierunki działań i samodzielnego wyrobienia pieczątek.

Powołanie asystenta obrad, który będzie zapraszał nominatów i odczytywał przysięgi.

Uroczyste otwarcie

 1. Odsłuchanie Hymnu Polski i Roty lub zaśpiewanie czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.
 2. Złożenie przez Naczelnika Państwa Polskiego ślubowania Prezydenta Wolnej Polski.

“Obejmując z woli Suwerena urząd Prezydenta Wolnej Polski, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i suwerenności oraz bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność ludzi będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.

 • Powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski – Premiera Wolnej Polski.
 • Złożenie przez Premiera przysięgi:

“Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Ustawy Konstytucyjnej Rzeczpospolitej Polski, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki Premiera, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność ludzi będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.

 • Powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski członków Rady Ministrów.
 • Złożenie przez członków Rady Ministrów przysięgi:

“Obejmując urząd członka Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Ustawy Konstytucyjnej Rzeczpospolitej Polski, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki władzy zwierzchniej, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność ludzi będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.

 • Powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Człowieka.
 • Złożenie przez urzędników korpusu służby cywilnej przysięgi:

“Obejmując urząd w korpusie służby cywilnej, uroczyście przysięgam, służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Ustawy Konstytucyjnej Rzeczpospolitej Polski, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność ludzi będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg”.

 • Zdjęcie zbiorowe.
 • Krótkie wystąpienia poszczególnych ministrów etc., prezentacja celów i zadań oraz kierunków działań.
 • Godz. 19 zamknięcie obrad powołania Rządu Wolnej Polski.

14333693_134318757023514_6942850893292828227_nZiembicka Beata Maria Wiceminister Zdrowia Wolnej PolskiNiedźwiecki Grzegorz Prezes Rady Ministrów Wolnej PolskiWójciga Mirosław JanWolf PiotrWoch Tadeusz Prokurator GeneralnyWesołowski Zbigniew Antoni Minister Finansów Wolnej PolskiSkrzypczak Krzysztof Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wolnej PolskiPokropek Lechosław Grzegorz Minister Sportu i TurystykiOlczak Ewa Rzecznik Praw Człowieka Wolnej PolskiKrasnopolski Marek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wolnej PolskiKawałko Robert PiotrGruzewski Jarosław Minister Urbanistyki, Architektury i Inwestycji Wolnej Polski14199554_125529687902421_2767747388584404075_n11144447_1439994342987485_5077551998816710949_o

Warszawa, dnia 3 maja 2024 r.

 Protokół

Zgromadzenia powołania Rządu Wolnej Polski

W dniu 3-05-2024 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie powołania Rządu Wolnej Polski.

W zgromadzeniu udział wzięło 20 osób (listę podpisało 16)

(załącznik nr 1 – lista obecności)

Obrady otworzył/ Niedźwiecki Grzegorz przedstawiając porządek obrad.

Przewidywany porządek obrad Zgromadzenia powołania Rządu Wolnej Polski:

1/ wybranie asystenta/-tki,

2/ odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego,

3/ głosowanie w sprawie zmiany statusu Naczelnika Państwa Polskiego na Prezydenta Wolnej Polski,

4/ złożenie ślubowania przez Prezydenta Wolnej Polski,

5/ powołanie Premiera Wolnej Polski,

6/ złożenie przysięgi przez Premiera Wolnej Polski,

7/ powołanie członków Rady Ministrów Wolnej Polski,

8/ złożenie przysięgi przez członków Rady Ministrów,

9/ powołanie korpusu Izby Cywilnej Wolnej Polski,

10/ złożenie przysięgi przez Prokuratora Generalnego WP i Rzecznika Praw Człowieka WP,

11/ Akt Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,

12/ wolne wnioski.

Przebieg Zgromadzenia powołania Rządu Wolnej Polski

1/ wybór asystenta:

Na asystenta wybrano rotacyjnie Ziembicką Beatę

2/ doszło do zakłócenia porządku obrad i samozwańczego przejęcia roli przewodniczącego przez Naczelnika Państwa Polskiego Łaskawskiego Piotra,

3/ odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,

4/ głosowanie jawne na ustanowienie Naczelnika Państwa Polskiego Łaskawskiego Piotra Prezydentem Wolnej Polski,

5/ destrukcyjne działania Łaskwaskiego Piotra, próba zamachu stanu, sabotażowe podejście do powołania składu Rządu Wolnej Polski, zaburzenie porządku obrad spowodowało głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec Prezydenta Wolnej Polski,

6/ w wyniku głosowania jawnego bezwzględną większością głosów odwołano Łaskawskiego Piotra z Naczelnika Państwa Polskiego i Prezydenta Wolnej Polski,

7/ powołanie w głosowaniu jawnym nowej Rady Regencyjnej w składzie: Beata Ziembicka, Pokropek Lechosław Grzegorz, Grzegorz Niedźwiecki (poparcia nie uzyskali Piotr Łaskaswski i Kamila Beata Bogacka),

8/ powołanie w głosowaniu jawnym na Naczelnika Państwa Polskiego bezwzględną większością głosów Kretowicza Krzysztofa,

9/ powołanie w głosowaniu jawnym w sprawie zmiany statusu Naczelnika Państwa Polskiego na Prezydenta Wolnej Polski bezwzględną większością głosów Kretowicza Krzysztofa,

10/ złożenie przez Kretowicza Krzysztofa Ślubowania Prezydenta Wolnej Polski,

11/ powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski na urząd Premiera Wolnej Polski Niedźwieckiego Grzegorza,

12/ złożenie przez Niedźwieckiego Grzegorza przysięgi Premiera Wolnej Polski,

13/ powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski członków Rady Ministrów Wolnej Polski,

14/ złożenie przysięgi przez członków Rady Ministrów Wolnej Polski,

15/ powołanie przez Prezydenta Wolnej Polski urzędników Izby Cywilnej,

16/ złożenie przysięgi przez Korpus Izby Cywilnej:

Prokuratorem Generalnym Wolnej Polski został Woch Tadeusz, Rzecznikiem Praw Człowieka została Olczak Ewa

17/ dyskusja i wolne wnioski.

Załączniki do protokołu:

1/ – lista obecności,

2/ – głosowanie w sprawie Rady Regencyjnej,

3/ – skład Rządu Wolnej Polski.

Gospodarz / Przewodniczący Zgromadzenia

Niedźwiecki Grzegorz