Sprawozdanie z działalności i finansowe DiS z 2016 r.

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej

Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej Demokracji i Sprawiedliwość w 2016 roku.

Stowarzyszenie z siedzibą w Jeleniej Górze, adres zarządu: ul. Działkowicza 19, zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000600596 dnia 04.02.2016 r.; numer REGON: 363671575.

Wpisem Sadu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 05.02.2016 r., nadano podmiotowi sygnaturę akt WR.IX NS-REJ.KRS/27083/15/298/REGON.

 

Zarząd DiS reprezentowany jest przez:

 1. Grzegorz Niedźwiecki – prezes,
 2. Piotr Wolf – wiceprezes,
 3. Andrzej Pawlak – sekretarz,
 4. Roman Julian Czarnecki – skarbnik,
 5. Jerzy Sawicki – członek zarządu,

Sposób reprezentacji organizacji:

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES, WICEPREZES W RAZIE DŁUGOTRWAŁEJ NIEMOŻNOŚCI PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA, LUB CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Cele statutowe organizacji to:

 1. WDRAŻANIE DEMOKRATYCZNYCH ZASAD I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 2. OCHRONA KONSTYTUCYJNYCH PRAW OBYWATELSKICH I PRAW CZŁOWIEKA
 3. DZIAŁANIE NA RZECZ LUDZI POKRZYWDZONYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
 4. PODEJMOWANIE WALKI Z WYSTĘPUJĄCYMI ZJAWISKAMI PATOLOGII SPOŁECZNEJ I KORUPCJI
 5. CZYNNE UCZESTNICZENIE W ŻYCIU PUBLICZNYM I WYRAŻANIE ZRÓŻNICOWANYCH POGLĄDÓW.

 

Działalność merytoryczna

Stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość zawiązano dnia 13 grudnia 2015 roku w gronie 17 osób. Rok 2016 zamknięto liczbą 31 członków. Nasi działacze podjęli na tej przestrzeni szereg praktycznych działań ideowych.

Włączyliśmy się pierwotnie w kampanię wyborczą na rzecz Pawła Kukiza w wyborach Prezydenckich, a także uczestniczyliśmy w wyborach parlamentarnych KWW Kukiz’15. Nie ukrywamy rozczarowania zboczenia woJOWnika z drogi przywrócenia państwa obywatelom.

Wystosowaliśmy protest do Rady Miejskiej Jeleniej Góry z powodu podjętej przez Prezydenta Miasta Marcina Zawiłę decyzji o podwyżce ceny wody i odprowadzania ścieków w Jeleniej Górze.

Wystosowaliśmy do najwyższych władz państwa petycję o amnestię lub złagodzenie kar dla skazanych za przestępstwa drobne, niematerialne i polityczne oraz przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przeciwko działalności instytucji państwowych czy samorządu terytorialnego, a także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Zaapelowano o podjęcie dawno nie uruchamianej amnestii ze względów humanitarnych.

W ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej pozyskaliśmy listy funkcjonariuszy pracujących w latach 2000 – 2015 w: Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, Sądach Rejonowych Miasta Wrocławia, Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu, Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. Bazę danych z okręgu Jeleniej Góry i część oświadczeń majątkowych lokalnych prokuratorów opublikowaliśmy na stronie internetowej http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/. Można to prześledzić i być może mieć swoje uwagi.

Możemy pochwalić się przynależnością członków DiS do Amnesty International Polska i zawarciem porozumienia o współpracy z Fundacją Court Watch Polska.

Podjęliśmy szereg inicjatyw społeczno politycznych oraz udzieliliśmy pomocy potrzebującym w formie cegiełek.

Podpisaliśmy między innymi list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielski Białej a DiS.

Przystąpiliśmy doradczo, interwencyjnie i jako czynnik społeczny do spraw sądowych pokrzywdzonych osób, m.in. Barbary B., Daniela G., Andrzeja D., Grzegorza N., Tadeusza W., Dariusza K., Piotra R., Henryka K., Krzysztofa Sz. i Dariusza R.

Uruchomiliśmy Ośrodek Informacji DiS. Dziennikarze Ośrodka Informacji DiS uczestniczyli m.in. w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich dnia 3 września 2016 r. w gmachu PKiN w Warszawie.

Podjęliśmy wstępną próbę stworzenia federacji (związku stowarzyszeń) o nazwie Trybunał Narodowy. Kierunek ten będzie kontynuowany.

 

DiS nie prowadził w roku 2016 żadnej działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób do realizacji swoich zadań i nie wypłacało nikomu wynagrodzenia z tytułu udzielania się w organizacji. Również członkowie zarządu i inne organy Ruchu wykonywały swoją pracę w ramach wolontariatu; nie zatrudniano też nikogo na umowę zlecenie.

DiS nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych, nie nabywał obligacji i nie lokował kwot na rachunkach bankowych.

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości, ani innych środków trwałych; nie zaciągało zobowiązań wobec jakichkolwiek podmiotów.

Nie prowadziło też żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

DiS wolny jest od wszelkich obciążeń.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w stowarzyszeniu żadna kontrola.

Jelenia Góra, 08.01.2017 r.

 

Prezes Demokracji i Sprawiedliwość

 Grzegorz Niedźwiecki

 

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19; tel./fax. (075) 64 31 774

Nr KRS 0000600596;  REGON 363671575

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/ ; sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690

*

Demokracja i Sprawiedliwość

SPRAWOZDANIE

finansowe Demokracji i Sprawiedliwość za 2016 rok.

 

BILANS na dzień 31.12.2016 r.

 

Aktywa

 1. Aktywa trwałe 0,00 zł
 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
 3. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł

III. Należności długoterminowe 0,00 zł

 1. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł
 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł
 3. Aktywa obrotowe 0,00 zł
 4. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 zł
 5. Należności krótkoterminowe 0,00 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł

 1. Środki pieniężne 0,00 zł
 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 zł
 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

Suma aktywów 0,00 zł

 

Pasywa

 1. Fundusze własne 0,00 zł
 2. Fundusz statutowy 0,00 zł
 3. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 zł

 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 zł
 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 zł
 3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 zł
 4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł
 5. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 zł
 6. Kredyty i pożyczki 0,00 zł
 7. Inne zobowiązania 0,00 zł
 8. Fundusze specjalne 0,00 zł

III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł

 1. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł
 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 zł
 3. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

Suma pasywów 0,00 zł

 

RACHUNEK WYNIKÓW za okres 01.01 – 31.12.2016 r.

 

 1. Przychody z działalności statutowej 3056,20 zł
 2. Składki brutto określone statutem 2686,20 zł
 3. Inne przychody określone statutem 370,00 zł
 4. Koszty realizacji zadań statutowych 2986,20 zł
 5. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 70,00 zł
 6. Koszty administracyjne: –
 7. Zużycie materiałów i energii –
 8. Usługi obce –
 9. Podatki i opłaty –
 10. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –
 11. Amortyzacja –
 12. Pozostałe –
 13. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) –
 14. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) –
 15. Przychody finansowe –
 16. Koszty finansowe –
 17. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 70,00 zł[1]
 18. Zyski i straty nadzwyczajne: –
 19. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia –
 20. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna –
 21. Wynik finansowy ogółem (I+J) –
 22. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) –
 23. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) –

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Demokracja i Sprawiedliwość nie posiada własnego majątku rzeczowego.

Stowarzyszenie nie działało jako organizacja pożytku publicznego.

Pozostałe koszty (poz. F), stanowią deficyt z roku 2015.

 

Jelenia Góra, 08.01.2017 r.

 

Sporządził:

Skarbnik DiS

Roman Czarnecki

(Na oryginale podpis)

 

Zatwierdził:

Prezes DiS

Grzegorz Niedźwiecki

(Na oryginale podpis)

 

Demokracja i Sprawiedliwość

58-500 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19; tel./fax (075) 64 31 774

Nr KRS 0000600596;  REGON 363671575

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/ ; sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl

[1] Szczegółowe rozliczenie w załączniku