JELENIA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM

Obywatelski projekt uchwały

Dla wyzwolenia ludzkiej energii i inicjatyw społecznych należy dokończyć prywatyzację skomercjalizowanych firm komunalnych, a także skomunalizowanych spółek skarbu państwa upowszechniając własność akcyjną wśród wszystkich obywateli, co da im prawo współdecydowania o zrównoważonym rozwoju gmin.

 

JELENIA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM

Jelenia Góra, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Tel./fax 0*75/6431774

Nr KRS 0000600596  REGON 363671575

Obywatelski projekt uchwały w sprawie prywatyzacji skomercjalizowanych firm komunalnych

Uchwała nr ……..
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
z dnia………….

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy zasadniczej.
Uchwala się co następuje:

  • 1.

Tworzy się spółkę akcyjną o nazwie „Miejska Grupa Kapitałowa SA” („MGK SA”) w Jeleniej Górze.

  • 2.

Spółka „MGK SA” obejmuje akcje i udziały wszystkich spółek komunalnych, które świadczą usługi publiczne obecnie i tych, które powstaną w przyszłości skomercjalizowane.

  • 3.

Przygotować prywatyzację w/w majątku komunalnego polegającą na odpłatnym udostępnieniu min. 49% akcji spółki „MGK SA” wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry zorganizowanym przynajmniej w 300 – osobowe grupy (stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki z o.o., spółki akcyjne). Ustalenie zasad upublicznienia akcji spółki „MGK SA” nastąpi w formie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

  • 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

  • 5.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Uzasadnienie

Mając na uwadze uspołecznienie gospodarki rynkowej w naszym mieście, a tym samym uzdrowienie gospodarki komunalnej pod kątem sprawnego działania, przejrzystości finansów, przeciwdziałanie trudnościom finansowym, a także upodmiotowienie lokalnej społeczności w celu jej uaktywnienia, należy przystąpić do koncentracji w formie akcyjnej rozproszonego obecnie majątku spółek komunalnych, a następnie do jego prywatyzacji przez upublicznienie akcji majątku komunalnego.
Ten prosty i oczywisty ruch pozwoli m.in. na:

  • Łatwiejsze pozyskiwanie kredytów (duża wiarygodność kredytowa),
  • Pozyskiwanie środków na rozwój przez lokowanie akcji komunalnych i ich obrót na rynku publicznym (Centralna Tabela Ofert),
  • Zahamowanie niezgodnej z prawem prywatyzacji firm komunalnych przez wyprzedaż,
  • Emisję obligacji przez rynek publiczny.


Uruchomienie powyższego, bardzo dużego potencjału kapitałowego pozwoli na uruchomienie jeszcze większego kapitału ludzkiego, który obecnie w dużym stopniu jest marnotrawiony. Brak wizji i strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystania naszych zasobów naturalnych i intelektualnych, a także prowadzona od wielu lat błędna i bardzo szkodliwa polityka prywatyzacyjna zmusza mieszkańców gmin do szukania pracy poza krajem. Proponujemy w związku z tym udostępnienie min. 49% akcji spółki MGK SA wszystkim mieszkańcom wspólnoty, którzy w ten sposób staną się współakcjonariuszami działalności gospodarczej gminy, a pośrednio jej współgospodarzami jako naszego dobra wspólnego.


Program dla Polski Samorządnej


Aby dobrze mogło funkcjonować nasze państwo, dobrze muszą funkcjonować gminy (wiejskie i miejskie), w których wszyscy żyjemy wykorzystując własne zasoby naturalne i intelektualne. Wielu ludziom wydaje się, że coś pożytecznego można robić tylko od góry od władzy centralnej dlatego walczą o przywilej rządzenia.
Jako Naród odrzucamy neoliberalny model gospodarki rynkowej – tj. globalizm gospodarczy, jako niezgodny z konstytucją i Nauką Społeczną Kościoła.
Podstawą ustroju gospodarczego w Polsce jest przyjęta w referendum (2.04.1997r.) przez Naród społeczna gospodarka rynkowa (art. 20 konstytucji) oparta na zasadach pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego oraz na zasadzie sprawiedliwości społecznej. W obecnej bardzo trudnej sytuacji dla naszej Ojczyzny należy niezwłocznie uruchomić w gminach odpowiednie procesy społeczno-gospodarcze by wymusić korzystne przemiany prowadzące do prawidłowego rozwoju kraju.
Dla wyzwolenia ludzkiej energii i inicjatyw społecznych należy dokończyć prywatyzację skomercjalizowanych firm komunalnych, a także skomunalizowanych spółek skarbu państwa upowszechniając własność akcyjną wśród wszystkich obywateli co da im prawo współdecydowania o zrównoważonym rozwoju gmin. Aby obronić naszą cywilizację łacińską i wiarę katolicką należy postawić na państwo obywatelskie. Warunkiem koniecznym tworzenia takiego państwa jest upowszechnienie własności wśród wszystkich obywateli z pozostawieniem własności państwowej tylko dla strategicznych sektorów gospodarczych.

 

PREZES

Demokracji i Sprawiedliwość

Z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

Zapraszam do przybycia do Jeleniej Góry – noclegi można znaleźć tutaj.