Las to nie park w Maciejowej – robienie z ofiary sprawcy zniszczeń

Teren prywatny wstęp wzbronionysadPrezydent i MarszałekPałac w MaciejowejP1040325maxresdefaultKrzeżDK3Budujemy Park KarkonoszyBudowa obwodnicy

Jelenia Góra, dnia 21 grudnia 2020 r.

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze

PR 2 Ds. 510.2020.Spec

Stanowisko / wniosek

Mając na uwadze zasadę udziału czynnika społecznego w postępowaniu karnym (art. 3 k.p.k.), składamy skargę na przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i wnosimy o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko panu Adamowi Filipskiemu podejrzanemu o czyn z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r., sygn. akt 2 Ds. 510/20, z powodu braku faktycznych podstaw oskarżenia.

Uzasadnienie

Prokurator Justyna Trybuchowska – Łysik postanowieniem z dnia 14 grudnia 2020 r. postanowiła powołać Annę Litońską Stawirej – Biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu w celu dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

Nie byłoby w tym nic niewłaściwego gdyby nie fakt, że pani Prokurator w postanowieniu stwierdziła już fakt przestępstwa (winę i sprawcę) i wydała opinię (gotowca) biegłemu sądowemu.

Pytania do biegłego sądowego winny były otwarte, a nie zamknięte i sugestywne, stwierdzające:

„/…/ działania podejrzanego Adama Filipskiego, polegające na wykonywaniu na terenie parku prac, w szczególności w zakresie zmiany rzeźby terenu, wykonywanie wykopów i nasypów, likwidację stawów poprzez osuszanie, zasypywanie między innymi karpinami ściętych drzew, zniszczenie roślinności wodnej i przywodnej, budowę dróg, placów, przepustów, wysypywanie dróg zanieczyszczonym tłuczniem, likwidację grup skalnych i eksploatację surowca mineralnego, zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi, składowanie odpadów, zniszczenie roślinności warstwy podszytu i runa, łąkowej oraz drzewostanu i krzewów, a nadto wykonywania prac remontowych na znajdujących się na ww. terenie obiektach, to jest wieży widokowej i mauzoleum, doprowadziły do zniszczenia zabytku: zespołu pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze – Maciejowej przy ul. Wrocławskiej, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/4948/539/J decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 06.07.1979 roku, znak: 5340/13/987/79 oraz decyzją z dnia 01.07.1996 roku, znak: K1.Kons.W.5340/983/96.”

Czyn w prawie karnym

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Pan Adam Filipski czynu zarzucanego nie popełnił, przypisane mu zdarzenia nie miały miejsca. Biegły sądowy nie był świadkiem zdarzeń i nie może wydawać opinii poszlakowych, tylko obiektywnych, co jest niewykonalne. Tutaj policja powinna dokonać oględzin, przesłuchać świadków, stwierdzić rzeczywisty stan rzeczy, w tym również czy wskazany teren w obrębie Maciejowa II to park, czy las i czy są tam zabytki. Dopiero w oparciu o wizję lokalną należy wydać stanowisko.

Nie zapisy historyczne świadczą o istnieniu parku, mauzoleum, zespole pałacowo – parkowym w Jeleniej Górze – Maciejowej przy ul. Wrocławskiej, pałacu Emila Becker, tylko rzeczywisty stan rzeczy. Papiery, zapisy w rejestrze zabytków nie oddają rzeczywistego stanu rzeczy, są archaiczne, a decyzje urzędnicze poświadczają nieprawdę. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze dopuszcza się naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów i zaniechania rewitalizacji zapisów w rejestrze zabytków. Wina błędnych zapisów i braku aktualizacji leży po stronie urzędników państwowych.

Zważyć należy również, że tzw. park to zaledwie 6 ha przedmiotowego terenu, a las zajmuje powierzchnię 45 ha. Ponadto ustawa o lasach nakazuje wykonanie obowiązków i zadań właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, w tym likwidacji drzew chorych i zapobiegania szkód powstałych poprzez niszczenie i rozprzestrzenianie się degradacji drzewostanu przez tzw. drukarza, czyli kornika. Zaniechanie działań, usunięcia chorych drzew, to pozwolenie na rozwój choroby. To tak jakby nie stosować się do obostrzeń epidemiologicznych i nie nosić masek ochronnych zakażając tym samym innych ludzi lub nie wykonać zabiegu tracheotomii w przypadku zagrożenia, nie walczyć z rakiem piersi, czy innym nowotworem złośliwym.

Oskarżonym winna być gmina Jelenia Góra, która poprzez budowę Obwodnicy Maciejowej – National Rd 3 i bezprawne wejście na grunt należący do pana Adama Filipskiego oraz budowę tam słupów wysokiego napięcia dopuściła się pośrednio samowoli oraz wyżej wskazanych nadużyć i zmiany ukształtowania i rzeźby przedmiotowego terenu. Prokurator śledztwo ulokował w niewłaściwym kierunku.

W naszym przekonaniu postępowanie karne przeciwko panu Adamowi Filipskiemu jest nietrafione, nie spełnia zadań określonych w art. 2 ustawy o prokuraturze, nie wskazuje okoliczności potwierdzających czyn zarzucany, jest przekroczeniem uprawnień. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia.

Kto podlega odpowiedzialności karnej według Kodeksu karnego?

https://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/3003515,Kto-podlega-odpowiedzialnosci-karnej-wedlug-Kodeksu-karnego.html

Zasada in dubio pro reo wyrażona jest w art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego i jest ona ściśle powiązana z zasadą domniemania niewinności. Istotą tej zasady jest to, iż wątpliwości nie dające się usunąć w drodze czynności dowodowych organ procesowy musi rozstrzygać na korzyść oskarżonego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postępowanie należy umorzyć z powodu braku faktycznych podstaw oskarżenia.

PREZES

Trybunału Narodowego

Grzegorz Niedźwiecki