Wniosek do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

Od Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

Prośba o wystosowanie wniosku do SN o rozstrzygnięcie zagadnienia pranego, którego unika Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Nie zgadzam się z wyrażonym stanowiskiem.

Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Rzecznik Krajowej Rady Sadownictwa Waldemar Żurek, wypowiadał się, że etyka i godność funkcjonariusza jest priorytetem dla niego jak członka KRS. Ja nie szukam prawnika, bo to nie on sprawuje kontrolę administracyjną i dyscyplinarną, etyczną nad sędziami. Nie on ma wpływu na niegodne i sprzeczne z niezawisłością postępowania. Nie on jest uprawniony do zwrócenia uwagi lub zawiadomienia organów ścigania, jeśli zauważy skandaliczne, dowolne orzeczenie, sprzeczne z przepisami prawa. Krajowa Rada Sadownictwa, może i powinna zwrócić uwagę, na barbarzyńskie podejście sędziów jeleniogórskich, którzy nie kierują się uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, wypaczają ją i stosują własne, odmienne od porządku prawnego (vide orzeczenie SO w Elblągu 94/13). Krajowa Rada Sądownictwa może i powinna wystosować zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego – w jakim trybie należy przeprowadzić egzekucję świadczeń niepieniężnych tytułu wykonawczego SO JG – I C 1062/08. Czy w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna, czy w trybie reliktowego art. 1050 k.p.c. przewidzianego w skrajnych wypadkach do egzekucji czynności niezastępwalnych. I o to proszę. Milczenie jest akceptacją zła i podważaniem godności państwa (władzy sądowniczej). Tak nie przystoi, choćby z punktu widzenia praw człowieka. Albo mamy demokrację, albo mamy wolna amerykankę.

 

Jelenia Góra, dnia 23 grudnia 2017 r.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki