Statut

STATUT STOWARZYSZENIA nowela

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Demokracja i Sprawiedliwość

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Demokracja i Sprawiedliwość działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

§2

Demokracja i Sprawiedliwość posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość jest miejscowość Jelenia Góra.

§5

Demokracja i Sprawiedliwość ma prawo używać własnego godła, pieczęci i sztandaru.

§6

Demokracja i Sprawiedliwość może powoływać grupy lokalne na obszarze całego kraju do samodzielnego działania w ramach stowarzyszenia. Grupa zgodnie z definicją może liczyć trzy osoby.

§7

Demokracja i Sprawiedliwość może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§8

1. Demokracja i Sprawiedliwość ma prawo używać skrótu DiS.
2. Ilekroć jest mowa o DiS – rozumie się przez to stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość.

Rozdział II
Cele DiS i sposoby ich realizacji

§9

Celem DiS są zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywna;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.”;

 

§10

DiS realizuje swoje cele poprzez:

1. propagowanie demokracji bezpośredniej i równości wszystkich wobec prawa,
2. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
3. utworzenie ośrodka informacji, prowadzenie działalności wydawniczej w ramach DiS,
4. kształtowanie idei patriotycznych poprzez utrwalanie świadomości o poczuciu obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej,
5. aktywne uczestniczenie w życiu publicznym, wyrażanie zróżnicowanych poglądów, w szczególności na tematy występującej patologii społecznej i korupcji,
6. ścisła współpraca ze środkami masowego przekazu jak prasa, radio, telewizja, w celu posiadania możliwości wypowiadania się publicznie na nurtujące tematy społeczne,
7. podejmowanie stanowczej interwencji w przypadkach nieuzasadnionego prześladowania redaktorów środków masowego przekazu za ujawnianie i przedstawianie publicznie zjawisk patologicznych, korupcyjnych itp.,
8. podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i niezgodnego z prawem naruszania interesów i praw członków DiS i osób postronnych:
a) składanie skarg i wniosków do organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych zgodnie z porządkiem prawnym określonym w ustawach,
b) podejmowanie interwencji poprzez nagłośnienie bulwersujących spraw w środkach masowego przekazu,
c) podejmowanie nadzwyczajnej interwencji w najwyższych władzach organu państwa, celem skutecznego wymuszenia egzekwowania przestrzegania prawa,
d) protest zbiorowy i manifestacje publiczne w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
9. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego za pośrednictwem uprawnionych prawników w postępowaniu sądowym i administracyjnym przeciwko członkom i osobom postronnym,
10. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych, za zgodą powoda, a w przypadkach wymaganych ustawowo za pośrednictwem uprawnionych pełnomocników,
11. rozpatrywanie skarg na działalność członków DiS,
12. współpracę z pokrewnymi instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą,
13. prowadzenie dopuszczalnej działalności gospodarczej, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych DiS,
14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych w ramach prawa,
15. podejmowanie akcji charytatywno-opiekuńczych,
16. organizowanie imprez kulturalno-artystycznych i rekreacyjno-sportowych.
17. DiS prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, nie tylko swoich członków, ludzi mających szczególnie trudną sytuację życiową, prawną lub materialną, zgodnie z celami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki

§11

Członkami stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoby prawne mogą być jedynie wspierającym członkiem DiS.

§12

1. Członkiem zwyczajnym DiS może być tylko osoba fizyczna, czyli każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, lub inny zamieszkały na stałe na jej terytorium, posiadający ukończone 18 lat, nie pozbawiony praw publicznych i akceptujący statut DiS.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością DiS, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w DiS poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i współpracujących przyjmuje się w drodze decyzji Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

§13

Członek zwyczajny ma prawa:

1. wybierać i być wybieranym do władz DiS,
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i wszelkich Imprezach organizowanych przez władze DiS,
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy DiS,
4. noszenia odznaki organizacyjnej.

§14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w sprawach DiS oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz DiS. Priorytetem jest szacunek i solidarność,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w DiS.

§15

1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §13.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz DiS.

§16

1. Członkostwo w DiS ustaje na skutek:
a) dowolnej rezygnacji z przynależności do DiS zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 6 miesięcy z opłatą ustalonych składek członkowskich lub innych świadczeń,
d) wykluczenia z DiS decyzją Zarządu samodzielnie lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów lub działania na szkodę DiS,
e) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
2. W przypadkach określonych w ust.1 lit. c) i d) orzeka Zarząd, a w przypadku określonym w ust.1 lit. e) Sąd Koleżeński, który jednocześnie zobowiązany jest zawiadomić członka oraz Zarząd o wykluczeniu podając przyczynę.
3. Ponowne przyjęcie do DiS osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust.1 lit. c) następuje na podstawie decyzji Zarządu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§17

1. Władzami Demokracji są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz DiS trwa okres 4-ch lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków.
3. Uchwały władz DiS podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. W przypadkach ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz DiS w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku braku takich – wyznaczonego p.o. do czasu ponownego wyboru.

§18

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą DiS jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia zwyczajowo członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarz.
3. Obrady Walnego Zebrania zwyczajnego zwołuje Zarząd co najmniej raz na kadencję, zakłada się raz w roku sprawozdawcze, przed upływem kwartału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych DiS.

§20

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. w terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. określenie/lub nie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich DiS,
3. uchwalenie głównych kierunków działania DiS,
4. wybór i odwołanie Prezesa jak i członków Zarządu,
5. wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej,
6. wybór i odwołanie Sądu Koleżeńskiego.

§22

Zarząd

Zarząd będący najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków kieruje działalnością DiS, a za swoją pracę i działanie odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§23

 1. Zarządu składa się z Prezesa i od 2 do 4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. W razie losowej lub długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę na ten okres pełni Wiceprezes.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. określanie szczegółowych kierunków działań jak i okresowych programów DiS,
4. uchwalanie budżetu DiS i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
5. reprezentowanie DiS na zewnątrz,
6. zarządzanie majątkiem DiS,
7. organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór kontrolny nad tą działalnością,
8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
9. określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich DiS,
10. rozpatrywanie wniosków podmiotu DiS,
11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

§26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Zarządu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej,
3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

§28

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu co najmniej raz w roku.

§29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§30

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach DiS oraz:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w Art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§31

Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do:
a) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działalności na szkodę DiS,
b) rozstrzygania spraw dotyczących zatargów między członkami DiS.
2. Sąd Koleżeński orzeka na wniosek:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) co najmniej 5-ciu członków,
d) zainteresowanego członka w sprawach osobistych.

§32

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-ech członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może pełnić innych funkcji we władzach DiS.

§33

1. Sąd Koleżeński może w składzie pełnym tj. 3-osobowym wymierzać następujące kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) skierowanie wniosku do Zarządu o zawieszenie w prawach członkowskich na okres 3-ech
do 12 miesięcy lub o wykluczenie z DiS.
2. Postanowienia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§34

1. Majątek DiS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, takie jak:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własność lub użytkowaniem DiS,
c) dotacje, granty,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej,
f) dochody z ofiarności publicznej.
2. Wszystkie środki pieniężne, poza bieżącymi składkami, powinny być przechowywane wyłącznie na koncie DiS.
3. Wszystkie wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu potrzeb bieżących, jak najszybciej przekazane na konto DiS.
4. Przyjęci członkowie wpłacają opłaty wpisowe oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka w wysokości uchwalonej.

 1. Zabrania się w DiS:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§35

 1. Dla ważności pism i dokumentów jak również oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych DiS wymagany jest podpis Prezesa.
 2. Również dla ważności wszelkich innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie DiS

§36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu DiS przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie DiS mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu DiS Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku DiS.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji DiS nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.).

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

Demokracja i Sprawiedliwość, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19; tel./fax (075) 64 31 774

Jelenia Góra, 13.12.2015 r., Uchwała nr 2/12/2015.

Zmiany uchwałą 1/09/2018 z dnia 2 września 2018 r.

 

 

– – –

 

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra,
ul. Działkowicza 19
Tel./fax 0*75/6431774
Nr KRS 0000600596
REGON 363671575
NIP 6112764562

Rozporządzenie Nr 1/18

Statut stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego, nie przewiduje:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dopóki statut nie ulegnie zmianie, dopóty jest to obligatoryjny zakaz stosowania wskazanych praktyk. § 9 rozdziału II statutu DiS określa zakres prowadzonej przez organizację działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, a § 10 sposoby ich realizacji.

Niniejsze Rozporządzenie stanowi załącznik do statutu DiS, uchwalony dnia 13.12.2015 r.

 

Jelenia Góra, dnia 13 marca 2018 r.

Prezes

Demokracji i Sprawiedliwość

Grzegorz Niedźwiecki