Gmina Jelenia Góra nie zwraca nadwyżek czynszu z rozliczeń indywidualnych

Gmina Jelenia Góra nie zwraca nadwyżek czynszu z rozliczeń indywidualnych

Szanowni Państwo. Mieszkam w domku jednorodzinnym, ale posiadam kawalerkę, którą wynajmuję. Co roku w rozliczeniach indywidualnych czynszu mam nadwyżkę ca 1200 zł za ogrzewanie i JSM zwraca mi tą nadwyżkę.

Pani Barbara B. od siedmiu lat jest najemcą mieszkania socjalnego przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze. Co roku w rozliczeniach indywidualnych kosztów utrzymania mieszkania socjalnego ZGKiM wykazuje do zwrotu określoną nadwyżkę. Dyrektor ZGKiM nie zwraca nadwyżek czynszu Barbarze B. tylko kompensuje je i wpisuje na kartotekę lokalu przy u. Piotra Skargi w Jeleniej Górze.

Dyrektor ZGKiM w Jeleniej Górze potrąca zawyżoną przez siebie nadwyżkę kosztów utrzymania mieszkania socjalnego przy ul. Piłsudskiego na poczet urojonych długów za bezumowne korzystanie sprzed siedmiu laty przez Barbarę B. ze strychu przy ul. Piotra Skargi w Jeleniej Górze.

Roszczenia o zapłatę czynszu należy uznać za roszczenia okresowe, ponieważ czynsz jest płatny z góry co miesiąc. W związku z tym roszczenia o zapłatę czynszu przedawniają się z upływem trzech lat.

Potrącenie

Art. 498. Pojęcie i przesłanki potrącenia

§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Dłużnik

Zgodnie z obowiązującym prawem Barbara B. nie jest dłużnikiem gminy Jelenia Góra. Nie uznała długu, nie zawarła z gminą umowy współpracy i nie zgodziła się na spłacanie długu w ratach.

„Wierzyciel” nie dołączył komornikowi sądowemu do wniosku o wszczęcie egzekucji dowodu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia długów czynszowych i organ egzekucyjny winien odmówić wszczęcia egzekucji.

Zważyć należy, że dyrektor ZGKiM nie jest komornikiem sądowym i poborcą skarbowym, nie jest organem egzekucyjnym.

Naruszono art. 804 § 2 k.p.c. w zw. z art. 797 § 1¹ k.p.c. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku.

Wierzyciel

Zgodnie z obowiązującym prawem Barbara B. nie jest wierzycielem gminy Jelenia Góra. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie dysponuje prawomocnym wyrokiem skazującym gminę Jelenia Góra na zapłatę określonej wysokości sumy pieniężnej Barbarze B.

„Wierzyciel” nie wykazał tytułu wykonawczego, z którego wynika, że Barbara Biedak wytoczyła pozew o zapłatę i wygrała z gminą Jelenia Góra.

Art. 498 § 1 i 2 k.c. nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Barbara B. wytoczyła w dniu 16 lutego 2022 r. pozew o zapłatę przeciwko gminie Jelenia Góra

Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.351,97 złotych. Są to nadwyżki czynszu z rozliczeń indywidualnych w latach 2019. 2020, 2021.

Problem w tym, że sędzia Urszula D., która dwa lata stosuje obstrukcję, a sędzia odwoławczy oddalił skargę na przewlekłość postępowania wskazując na dwa tygodnie choroby przewodniczącej, zmieniła treść oświadczenia woli Barbary B., z pozwu o zapłatę nadwyżki czynszu, na pozew o zapłatę bliżej nieokreślonej nadwyżki dodatku mieszkaniowego, który jest tylko elementem składowym czynszu.

Należy zwrócić uwagę, że pozew nie dotyczy zwrotu nadwyżki ustalonego dodatku mieszkaniowego, który nie podlega egzekucji w całości, tylko sumy nadwyżki czynszu nie zwróconej w rozliczeniach indywidualnych kosztów utrzymania lokalu socjalnego przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze.

Żeby wyjaśnić to obrazowo i materialnie podaję przykład.

 • Czynsz ustalono w wysokości 375 zł
 • Dodatek mieszkaniowy ustalono w wysokości 215 zł
 • Dodatek celowy i w naturze na opłacenie czynszu przyznano w wysokości 160 zł

Powódka z racji niewydolności finansowej (pobiera wyłącznie zasiłek stały w wysokości 637,71 zł), nie jest płatnikiem czynszu za lokal socjalny przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze, a nie historycznej rudery przy ul. Piotra Skargi w Jeleniej Górze.

Pieniądze na przedmiotowy czynsz najemca pozyskuje z przyznanego dodatku mieszkaniowego ustalonego przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i z zasiłku celowego i w naturze na opłacenie czynszu z Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Jeleniej Górze.

 • Zarządca zawyżył wysokość opłaty czynszu i nadwyżki nie zwrócił płatnikowi (UM – dodatek mieszkaniowy i MOPS – zasiłek celowy i w naturze – na opłacenie czynszu) zgodnie z rozliczeniem indywidualnym kosztów oraz nie zaliczył nadwyżki na poczet przyszłych czynszów za lokal socjalny przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze.

Zarówno dodatek mieszkaniowy jak i świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają zajęciom komorniczym.

2.351,97 zł to jest suma wyłudzonej nadpłaty czynszu za lokal socjalny przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze.

Przedmiotem sporu jest:

 1. Niezwrócenie najemcy przez zarządcę ZGKiM zgodnie z rozliczeniem indywidualnym kosztów nadwyżki zawyżonego czynszu za lokal socjalny przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze, bądź zaliczenia nadwyżki na poczet przyszłych czynszów tegoż lokalu.
 2. Skutkiem zawyżonego umyślnie przez zarządcę ZGKiM kosztów utrzymania lokalu socjalnego przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze było ustalenie przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej zawyżonego dodatku mieszkaniowego za lokal socjalny o określonych parametrach przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze.
 3. Skutkiem ustalenia przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej zawyżonego dodatku mieszkaniowego za lokal socjalny o określonych parametrach przy ul. Piłsudskiego w Jeleniej Górze było obniżenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wysokości zasiłku stałego powódce Barbarze B.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek mieszkaniowy traktowany jest jako dochód przez pomoc społeczną i tym samym odlicza się go od zasiłku stałego. Powódka została wbrew zasadzie ne bis in idem ukarana podwójnie ponieważ pomniejszono jej wysokość zasiłku stałego (patrz postanowienia zmieniające decyzje o ustaleniu zasiłku stałego). To jest naruszenie obowiązku ochrony i poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka.

W dniu 15 września 2023 r. zapadł wyrok w sprawie I C 214/22.

Sędzia Urszula D. oddaliła pozew o zapłatę. W uzasadnieniu uznała fakt, że zarówno dodatek mieszkaniowy jak i świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają zajęciom komorniczym.

Obeszła jednak prawo. Ominęła istotę sporu, czyli pozew o zapłatę nadwyżki czynszu i jednocześnie bezprawnie oraz nielogicznie podzieliła ustalony dodatek mieszkaniowy na dochód w rozumieniu MOPS i dochód w rozumieniu US, nie podając podstawy prawnej pozwalającej dokonać zajęć komorniczych urzędnikowi z części dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy nie podlega zajęciom komorniczym w całości.

Barbara B. złożyła w dniu 18 września 2023 r. wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Prezes sądu Agnieszka K-R na skargę czynnika społecznego odpowiedziała w dniu 21 listopada 2023 r., że powodowi w w/w sprawie wysłano odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, ale korespondencja wróciła awizowana. Co ciekawe, wszystkie listy były odbierane przez Barbarę B., a odpis wyroku dwukrotnie awizowany (?).

Problem w tym, że niedopuszczalne było wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem bez wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku w postaci uiszczenia opłaty stałej w wysokości 100 zł w myśl art. 25b. ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W dniu 27 listopada 2023 r. Barbara B. złożyła monit w sprawie wydania wyroku wraz z uzasadnieniem załączając wniosek o zwolnienie z opłat sądowych i oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i kosztach utrzymania.

W dniu 28 listopada 2023 r. autor tego felietonu dokonał opłaty stałej w imieniu i na rzecz powoda załączając tekst następującej treści.

Nie czekając na wezwania powoda przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze do uzupełnienia braków formalnych, w dniu 28 listopada 2023 r. dopełniono wymogów formalnych i dokonano opłaty stałej w myśl art. 25b. ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku Barbary B. o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w sprawie I C 214/22.

W razie nieuzupełnienia braku formalnego pisma procesowego, wniosek zgodnie z ustawą uznaje się za bezskuteczny, wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem jest niedopuszczalne.

W załączaniu wygenerowany wyciąg przelewu.

Szanowni Państwo. Dziwnie się zachowują „kontradyktoryjni” sędziowie w tej sprawie. Dopuszczają się rażącej obrazy prawa procesowego bojąc się przegrania apelacji.

Przegrania apelacji ponieważ pozew był w pełni uzasadniony.

Dopuszczono się następujących naruszeń:

 1. Przekroczono uprawnienia, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze nie jest organem egzekucyjnym i nie miał prawa prowadzić egzekucji świadczeń pieniężnych.
 2. Naruszono art. 833 § 8 k.p.c. Nie podlegają egzekucji dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561 i 2456) oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 3. Naruszono art. 498 § 1 i k.c. Nie zaistniały przesłanki potrącenia. Dwie osoby nie są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Barbara Biedak nie jest wierzycielem gminy Jelenia Góra. Sąd nie dysponuje tytułem wykonawczym.
 4. Naruszono art. 804 § 2 k.p.c. w zw. z art. 797 § 1¹ k.p.c. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku. Barbara B. nie jest dłużnikiem gminy Jelenia Góra.
 5. Naruszono art. 118 k.c. Roszczenia o zapłatę czynszu należy uznać za roszczenia okresowe, ponieważ czynsz jest płatny z góry co miesiąc. W związku z tym roszczenia o zapłatę czynszu przedawniają się z upływem trzech lat.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze będzie miał problem i dylemat ponieważ Barbara B. złoży wkrótce ponowny pozew o zapłatę przeciwko gminie Jelenia Góra o zwrot zawyżonych kosztów utrzymania lokalu socjalnego przy ul. Piłsudskiego w rozliczeniach indywidualnych za lata 2021, 2022.

Wartość przedmiotu sporu wyniesie tym razem 1123,58 złotych.

Może nie doczekać się zwrotu nadpłaty czynszu z racji stresu. Sędziowie przysłużą się do jej zejścia, ale trudno oczekiwać odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy służbowych z art. 160 k.k. w tym państwie prawa. Będzie już po jabłkach.

Z PIEKŁA DO NIEBA

Grzegorz Niedźwiecki – obrońca praw człowieka