Woda będzie tańsza

IMG_1105

Zgodnie z zapisami art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. złożyło do Prezydenta Miasta w dniu 21 grudnia 2015 r. wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Decyzję zatwierdzającą wniosek podjął Prezydent jeleniej Góry cichaczem. Egzemplarz wniosku, bez zmiany adresata, „znalazł się” w Biurze Rady dopiero w dniu 7 stycznia 2016 r. Rada Miejska niezależnie od braku pisma przewodniego, była mało kumata i rzekomo „przespała” sprawę. Mecenas Jan Kiliszkowski ponoć z własnej inicjatywy zaangażował się po stronie mieszkańców w proteście przeciwko podwyżce dostawy wody i odprowadzania ścieków. Radni, głównie Prawa i Sprawiedliwość, obudzili się, ubrali odblaskowe kamizelki i zdecydowali się podjąć uchwałę nieuwzględniającą decyzję Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o podwyżce dostawy wody i odprowadzania ścieków. Przy głosach środka, uchwała nr 166.XXIII.2016 z dnia 19 lutego 2016 r. uzyskała większość głosów. Prezydent, przy pomocy radcy prawnego Romana Słomskiego, zaskarżył ją do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda uznał dnia 4 marca 2016 r. przekroczenie terminu do podjęcia takiej uchwały i nie ustosunkował się w ogóle do merytorycznego rozpoznania zasadności przedmiotowej podwyżki. Problem polega jednak na rozbieżnym liczeniu 45-dniowego terminu. Prezydent Miasta i Organ Nadzorczy uznały, że minął on licząc od 21 grudnia 2015 r. do 19 lutego 2016 r., kiedy to odbyła się sesja wetująca. Mecenas Kiliszkowski, nawet uznając Radę Miasta jako jakkolwiek poinformowaną, liczy czas od 7 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2016 r. Jeżeli chociaż ten wątek Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględni, to może uchwałę Rady podważającą decyzję Prezydenta Miasta uznać za ważną. Decyzja Prezydenta Miasta Marcina Zawiły akceptująca nowe taryfy „Wodnika” jest póki co prawomocna.

Ceny wody w dużych miastach

Ceny wody w dużych miastach

Mecenas Jan Kiliszkowski dnia 7 kwietnia wystosował szeroką skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie NK-N.4131.40.1.2016.JW1 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Zaskarżył rozstrzygnięcie z dnia 4 marca 2016 r. w całości, zarzucając:

  1. naruszenie przepisów postępowania, tzn. art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 § 1 kpa, art. 61 § 4 kpa, art. 75 § 1 kpa i 81 kpa, a także rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 28 września 1977 r. (77/31) w zakresie wymagań sprawiedliwej procedury – przez pozbawienie strony skarżącej czynnego udziału w postępowaniu nadzorczym, a nawet przez „pozbawienie możliwości działania” (dającego podstawę do wznowienia postępowania – art. 145 § 1 lit. „b” wymienionej na wstępie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) – z powodu (wprowadzającej stronę skarżącą w błąd) informacji zawartej w piśmie Organu Nadzoru z dnia 04-03-2016 r., odmawiającej stronie skarżącej czynnego udziału przez inicjatywę dowodową, zapoznanie się z materiałami sprawy itd…/…/
  2. naruszenie przepisów postępowania, tzn. naruszenie art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 kpa, art. 77 § 1 kpa i art. 107 § 3 kpa, a także naruszenie przepisów prawa materialnego, tzn. naruszenie § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) – przez całkowite pominięcie, brak analizy oraz ustosunkowania się Organu Nadzoru do stanowiska Rady Miejskiej Jeleniej Góry, dotyczącego określenia początku biegu 45-dniowego terminu z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) – zwaną dalszej części – „ustawą o zaopatrzeniu”…/…/
  3. naruszenie prawa materialnego, tzn. naruszenie art. 24 ust. 2 i 5 ustawy o zaopatrzeniu przez przedstawienie przez Organ Nadzoru procedury zatwierdzania taryf oraz swego do niej stanowiska w sposób wadliwy, uzasadniający postawienie szeregu zarzutów…/…/

Równolegle wystąpił do Rady Miejskiej Jeleniej Góry o podjęcie uchwały popierającej taką skargę i udzielającej mu upoważnienia do reprezentowania samorządu na forum sądu. Niestety minęły dwa miesiące, a radni mają kłopoty z komunikacją lub funkcjonują u nich średniowieczne procedury. Niby to sprawa poszła do Komisji Prawa, Spraw Społecznych i Rodziny, której przewodniczącym jest Krzysztof Kroczak, ale ta ponoć sprawą się nie zajęła i kolejność ról odwróciła. Być może faktycznie korupcja polityczna Prezydenta Marcina Zawiły trwa i obiecanki cacanki przewlekają całą tą sprawę. Mecenas Jan Kiliszkowski złożył wcześniej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie tylko spolegliwości i kupowania głosów radnych SLD za funkcję wiceprezydenta miasta dla Piotra Paczóskiego. Śledztwo wszczęła już Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, po tym jak Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wyłączyła się z postępowania. Wracając do meritum, to radni Prawa I Sprawiedliwość też się już zapowietrzyli w tej sprawie. Podejrzewam, że działa tu syndrom przedłużenia terminu do zaskarżenia lub do uzupełnienia braków formalnych. To teoretycznie lepiej jak podjęcie formalnie negatywnej decyzji. Nie lepiej, mieszkańcy nie debile. Nie ma żadnych podstaw do zwłoki poza brakiem woli.

 

Są obecnie trzy generalne warianty, możliwości, etapy:

  • Rada Miejska Jeleniej Góry wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec służby wyborcom i podejmie uchwałę o akceptacji skargi do WSA na decyzję Wojewody Dolnośląskiego o nieuznaniu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry uchylającej podwyżkę taryfy wody i odprowadzania ścieków oraz upoważni mecenasa Jana Kiliszkowskiego do reprezentowania samorządu przed organami sądu administracyjnego. To nie wymaga czasu tylko woli i odpowiedzialności. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyli decyzję Wojewody Dolnośląskiego i skieruje sprawę do merytorycznego rozpoznania przez Radę Miejską w Jeleniej Górze.
  • Radny lub grupa radnych zgłosi projekt uchwały w sprawie obniżki taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a Rada Miejska Jeleniej Góry podejmie pozytywną uchwałę w tej sprawie. To zależy od prawdziwej roli radnych. Jeżeli nikt z samorządowców nie zgłosi takiego projektu uchwały, to mieszkańcy Jeleniej Góry zbiorą wymagane 500 podpisów pod akceptacją projektu obywatelskiego uchwały obniżającej taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i Rada Miejska podejmie pozytywną uchwałę w tej materii. Zgodnie ze Statutem Miasta Jeleniej Góry zasady wykonywania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców określa Uchwała Nr 309/XXV/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r.
  • Jeżeli Rada Miejska Jeleniej Góry odrzuci taką uchwałę, to będzie oznaczało, że ma w nosie służbę i interes społeczny, jest gotowa stracić mandat radnych w drodze referendum gminnego. Jesteśmy gotowi podjąć się takiej inicjatywy, w razie, gdy radni oleją swoich wyborców. Niewiele ponad 7000 podpisów zbierać będą prócz spontanicznych mieszkańców, członkowie stowarzyszeń: Demokracja i Sprawiedliwość, Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, Korpus Pomocy Wzajemnej. Decyzję o referendum podejmiemy zaraz po wakacjach, jeżeli włodarze miasta nie uszanują godności ludzkiej i mieszkańcy w sondażu opowiedzą się za taką opcją.

 

Zapytanie o udzielenie informacji

Zapytanie o udzielenie informacji2

Demokracja i Sprawiedliwość publikuje póki co druk zwrócenia się mieszkańców do Rady Miejskiej Jeleniej Góry o udzielenie informacji o etapie postępowania. Jest to forma poparcia inicjatywy mecenasa Jana Kiliszkowskiego w sprawie przywrócenia cywilizowanych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Wniosek taki należy wydrukować i przedłożyć mieszkańcom klatki, bloku, osiedla do podpisu. Następnie należy złożyć komplet dokumentów na biuro podawcze w Ratuszu i potwierdzoną kopię pisma przewodniego przekazać jednemu z niżej wymienionych osób:

Daniel Gut, tel. 690569537

Jerzy Sawicki, tel. 665325111

Kazimierz Klimek, tel. 509939888

Janusz Jędraszko, tel. 500219616

Grzegorz Niedźwiecki, tel. 791830093

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (DOC)

 

Pamiętajcie!

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
  • wybór przewodniczącego rady,
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Skład Rady Miejskiej

Podział łupów w Jeleniej Górze

Etyka Wodnika, czyli gdzie są nasze pieniądze

Woda będzie tańsza. Albo teraz, albo najpóźniej za dwa i pół roku, czyli w następnej kadencji. Od was mieszkańców to zależy. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.