SKARGA

 

Jelenia Góra, dnia 18.01.2017  r.

 

Marcin Zawiła

Prezydent Miasta Jelenia Góra

 

 

Dłużnik Barbara Biedak

(imię, nazwisko lub nazwa)

Ul. Piotra Skargi 11/6

59-500 Jelenia Góra

PESEL 53082607681

 

Dotyczy: GM.L.7143.28.2016

 

SKARGA

 

na bezpodstawne usiłowanie eksmitowania mnie przez Komornika Sądowego z lokalu mieszkalnego przy ul Piotra Skargi 11/6 do lokalu „socjalnego” przy ul. Józefa Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze.

 

 

Uzasadnienie

 

Komornik Sądowy w zawiadomieniu KM.118/15 z dnia 14.12.2016 r. posłużył się tytułem wykonawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 04-07-2012 sygn. akt I C 463/12, który jest nieaktualny.

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny wydał w dniu 21 stycznia 2016 r., sygn. akt I C 1831/15, wyrok ustalający mi prawo do lokalu socjalnego i wstrzymujący eksmisję z lokalu mieszkalnego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Piotra Skargi 11/6 do czasu zaoferowania przez Gminę Jelenia Góra zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Warunki, jakie winien spełniać lokal socjalny, określone zostały w art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższymi przepisami przez pojęcie „lokal socjalny” należy rozumieć „lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie”.

Obniżony standard nie oznacza pozbawienia lokatorów w ogóle dostępu do pewnych urządzeń czy pomieszczeń, ale może je stosownie ograniczać, np. poprzez umiejscowienie jednej wspólnej łazienki lub WC na korytarzu.

Pomieszczenie zastępcze, do którego można eksmitować dłużnika, oprócz wskazanych wcześniej warunków, powinno spełniać jeszcze następujące:

  • posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby znajdowały się poza budynkiem;
  • posiadać oświetlenie elektryczne i naturalne;
  • posiadać możliwość ogrzewania [wydaje się, że wymaganie to jest spełnione, jeżeli w pomieszczeniu tym są sprawne kontakty elektryczne umożliwiające podłączenie piecyków elektrycznych; możliwość ogrzewania powinna raczej być zapewniona w każdym z pokoi (izb) pomieszczenia zastępczego];
  • posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;
  • zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków (niewymagane wobec tego jest zapewnienie samego urządzenia, ale np. albo zainstalowanie instalacji gazowej, albo poprzestanie na kontaktach elektrycznych, dzięki którym może funkcjonować kuchenka elektryczna i inne urządzenia umożliwiające przygotowanie posiłków).

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32AC55A9

 

To, że wskazany przez Gminę Jelenia Góra lokal przy ul. Józefa Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze nie spełniał warunków lokalu socjalnego to jedno, ale Prezydent Miasta Jeleniej Góry nie wziął jeszcze pod uwagę otoczenia (środowiska), na jakie była bym skazana. Inwektywy, jakie usłyszałam od potencjalnych sąsiadów (współlokatorów) przy oględzinach miejsca nie mieszczą się w żadnym słowniku i stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Jestem osobą niepełnosprawną i to również należy wziąć pod uwagę.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich odnosząc się do mojej sprawy, w piśmie (w załączeniu) z dnia 14-12-2016 r. wskazał:, że wyrok orzekający o obowiązku opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego nie może podlegać wykonaniu przed złożeniem dłużnikowi oferty zawarcia z nim umowy najmu konkretnego lokalu. Zastrzeżenie tego uprawnienia sprawia, że do momentu złożenia dłużnikowi przez gminę oferty zawarcia z nim umowy najmu lokalu socjalnego, wyrokowi nie może być nadana klauzula wykonalności.

 

Dłużnik może próbować kwestionować Standard lokalu socjalnego w zakresie niespełniania wymogów ustawowych, w zażaleniu na postanowienie o nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności wyrokowi eksmisyjnemu, o czym powinien zostać poinformowany przez komornika. Pouczenie takie powinno więc się znaleźć w piśmie komornika, informującym dłużnika o wszczęciu egzekucji.

 

Ja nie bronię się przed opróżnieniem lokalu przy ul. Piotra Skargi 11/6 w Jeleniej Górze i przed przesiedleniem mnie do lokalu socjalnego, tylko przed atrapą lokalu socjalnego i przed patologią środowiskową jaką oferuje mi się na ul. Józefa Piłsudskiego 15/11 w Jeleniej Górze. Żądam szacunku i godnych warunków, bo jestem żywym człowiekiem. Oczekuję wskazania mi prawdziwego lokalu socjalnego, nie takiego jak na ul. Wyczółkowskiego 61. Chętnie wprowadziłabym się do lokalu przy ul. Wyczółkowskiego 63, wyremontowanego i z ochroną. Samo zadbanie domu i przeznaczenie (pół budynku komunalne, pól socjalne) pokazuje ludzki standard.

 

W związku z powyższym wnoszę o zawieszenie eksmisji i wskazanie mi właściwego lokalu socjalnego.

 

W załączeniu:

  1. Skarga na czynności Komornika Sądowego do Izby Komorniczej z dnia 12.01.2017 r.
  2. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 14.12.2016 r., sygn. IV.7214.55.2015.AG

Do wiadomości:

  • Prezes Demokracji i Sprawiedliwość Grzegorz Niedźwiecki
  • I inni

 

Barbara Biedak