Uchwała o zniesieniu instytucji immunitetu

Sygn. akt IG 1/21

UCHWAŁA

siedmiu sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego

Dnia 29 sierpnia 2021 r.

Najwyższy Trybunał Narodowy w składzie:

Pierwszy Prezes NTN Grzegorz Niedźwiecki (przewodniczący)

SNTN Zbigniew Wesołowski

SNTN Marek Krasnopolski

SNTN Piotr Smolana

SNTN Jerzy Kurek

SNTN Leszek Kozub

SNTN Ryszard Hołowaty

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Głównej

w dniu 29 sierpnia 2021 r.

po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego

przez Suwerena we wniosku z dnia 29 sierpnia 2021 r., znak 1/21

„Czy instytucja immunitetu jest zgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest zasadna i czy nie stawia Narodu w pozycji dyskryminowanej?”

podjął uchwałę:

  1. Instytucja immunitetu jest niezgodna z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Znosimy instytucję immunitetu.
  3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze fakt, że przepisy o immunitecie parlamentarnym (Rozdział 2. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora), immunitecie prokuratorskim (art. 54. ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze) oraz immunitecie sędziowskim (art. 80. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych) są niezgodne z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z bezkarnością polityków, urzędników i funkcjonariuszy w stosunku do obywateli, co podważa normę ustawy zasadniczej o równości wszystkich wobec prawa, podjęto uchwałę w składzie 7 sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego w dniu 29 sierpnia 2021 roku.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Sejm

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości.