Zawiadomienie o przestępstwach PPR Anny Surowiak

To jest złośliwy, polityczny oprawca

 

uklad_zamkniety_0649620a0b9c1d718fd36f9899f93007804dSąd_okręgowy_w_Jeleniej_Górze.adrrdga20Bartosz Biernat11329753_10153268725900890_232745860576996787_nsCqktkqTURBXy8wZDM5OTVhYzYwOGEyZTUzNThmODQ0ZTNjNWI5MGEwNi5qcGVnkpUDzQgFzQKxzQ7jzQhfkwXNAxTNAbwmm171128-swietokrzyskie-centrum-psychiatrii02-144842Woliska

 

Wypadek drogowy z art. 226 § 1 k.k. (rozdwojenie jaźni)

Skarga (na błąd subsumcji i niewłaściwość podmiotową)

Pozew przeciwko PPR Annie Surowiak

Postanowienie o przywłaszczeniu mienia

Rachunek za komputer

Niezawisłe niedopatrzenie

Przeprosiny Wojciecha Damaszko

Postanowienie ws komputera

 

Prokurator Generalny

Centralne Biuro Antykorupcyjne

I inni

 

Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017.D, RSD-5/18

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Zawiadomienie o przestępstwach Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Anny Surowiak[1]:

 

Nadużycia władzy, uprawnień, niedopełnienia obowiązków, poświadczenia nieprawdy, tworzenia fałszywych dowodów, fałszywych oskarżeń, manipulacji, obrazy prawa materialnego, poplecznictwa, tuszowania przestępstw, zatajania przestępstw, nieudzielenia pomocy, oszustw, wpuszczania policjantów w kanał, uporczywego nękania, zniesławienia, znieważenia, przestępstwa przeciwko czci, wymuszeń rozbójniczych, dyskryminacji, znęcania się, zmuszania do określonego zachowania, gróźb karalnych, narażenia na niebezpieczeństwo, przywłaszczenia mienia, kradzieży, wyrządzenia znacznej szkody w obrocie gospodarczym.

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów

Art. 234. Fałszywe oskarżenie

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 240. Zatajanie przestępstw

Art. 286. Oszustwo

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 212. Zniesławienie

Art. 216. Znieważenie osoby

Art. 217. Przestępstwo przeciwko czci

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 207. Znęcanie się

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 190. Groźba karalna

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 284. Przywłaszczenie

Art. 278. Kradzież

Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

 

Obraza prawa materialnego

Niewłaściwa kwalifikacja prawna – błąd subsumcji

http://prawoity.pl/wiadomosci/apelacja-w-prawie-karnym-cz-8-obraza-przepisow-prawa-materialnego

Grzegorz Niedźwiecki jest podejrzany/oskarżony o wysłanie dnia 1 grudnia 2017 r. pocztą elektroniczną maila do opinii publicznej zawierającego treści znieważające Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, co wyczerpuje znamiona art. 216 § 2 k.k.

Poszkodowany złożył prawdopodobnie wniosek do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze o ściganie Grzegorza Niedźwieckiego z urzędu z art. 226 § 1 k.k., tak jakby chodziło u znieważenie funkcjonariusza  publicznego podczas rozprawy i w związku z pełnieniem obowiązków (zagadnienie nie jest kwestią alternatywną „podczas lub w związku…”). Być może dlatego na wezwaniu na Komendę Miejską Policji mataczone było „podejrzanego… w sprawie wypadku drogowego- tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

Prokurator Rejonowy powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia czynu ściganego z oskarżenia prywatnego. Prokurator może przystąpić do takiej sprawy, ale nie powinien wyręczać osoby i wszczynać postępowania. Powinien oddalić taki wniosek, tak jak uczyniła to Dorota Kaczmarczyk w dniu 6 maja 2007 r. w związku z zawiadomieniem FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o zniesławienie z art. 212 § 1 k.k.

Wzór odmowy wszczęcia dochodzenia

Wzór odmowy wszczęcia dochodzenia2

 

Tu wychodzi na jaw powód i cel takich nadgorliwości koteryjnych prokuratorów. Z oskarżenia prywatnego, nie wnikając w zasadność, nie można by stosować bolszewickich metod zrobienia z dręczonego jedenaście lat Grzegorza Niedźwieckiego wariata…

Zapętali się, nie chcą nabrać pokory, rozstrzygnąć egzekucji I C 1062/08 we właściwym trybie, przeprosić za obstrukcję, za uwzględnienie wadliwego wniosku wierzyciela niezasługującego na uwzględnienie i zapłacić za przewlekłość postępowania, to dobijają jak Tomasza Komendę…

 

Anna Surowiak jest kobietą pokroju Heleny Wolińskiej-Brus (pierwotnie Felicji Danielak / Fajgi Mindla), Josefa Goebbelsa czy Josefa Fritzla. Trzeba ją odsunąć w trybie pilnym od pełnienia obowiązków prokuratora organów ścigania, bo odwrotnie spełnia swoją rolę, jest kopią funkcjonariuszy NKWD, którzy popełniali zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu. Takich zbrodni, jakie popełniono przeciwko Generałowi Auguście Emilowi Fieldorfie, Czy Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. To kładzie się cieniem na autorytecie władzy, ustroju i na wizerunku Polski. To jest łamanie fundamentalnych praw człowieka i niszczenie państwa.

 

Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31.

 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 41.

 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
 2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
 3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
 4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
 5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

 

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/10/psychiatryk-pomoc-czy-eksterminacja/

 

Badanie stanu psychicznego osoby zdrowej, nieubezwłasnowolnionej i niezagrożonej wymaga wyrażenia zgody pacjenta…

Art. 19. Badanie stanu psychicznego na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu

Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być przeprowadzone w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyjątkowo także w miejscu zamieszkania osoby badanej.

Art. 20. Stosowanie wymogu zgody

Przepisy ustawy przewidujące wymóg wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie stosuje się również do osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeżeli wynika to z postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora.

Art. 21. Badanie psychiatrycznego bez zgody osoby

 1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie.
  2. Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. Przed przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody.
  3. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego.
  4. Lekarz, który przeprowadził badanie psychiatryczne określone w ust. 1, odnotowuje tę czynność w dokumentacji medycznej, wskazując na okoliczności uzasadniające podjęcie postępowania przymusowego. Przy ocenie zasadności poddania osoby badaniu bez jej zgody stosuje się odpowiednio art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ust. 10.

 

https://www.i-kancelaria.pl/…/przyjecie-do-szpitala-psychiatrycznego-bez-zgody-osob

 

Ja takiej zgody nie wyrażam. Winno się badać obligatoryjnie funkcjonariuszy.

 

Jelenia Góra, dnia 17 czerwca 2018 r.

 • Socjolog
 • Opiekun osób starszych
 • Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
 • Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS
 • Prezes Trybunału Narodowego
 • Członek Stowarzyszenia Amnesty International
 • Współpracownik Fundacji Court Watch Polska
 • Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego Bractwa Liderów
 • Kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry
 • Ojciec wspaniałych harcerzy

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/o-mnie/

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

[1] Powinienem cofnąć pozew przeciwko Prokuratorowi Grzegorzowi Chojnackiemu, bo okazał się uczciwy.