JELENIA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM

Obywatelski projekt uchwały

Dla wyzwolenia ludzkiej energii i inicjatyw społecznych należy dokończyć prywatyzację skomercjalizowanych firm komunalnych, a także skomunalizowanych spółek skarbu państwa upowszechniając własność akcyjną wśród wszystkich obywateli, co da im prawo współdecydowania o zrównoważonym rozwoju gmin.

 

JELENIA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM

Jelenia Góra, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Tel./fax 0*75/6431774

Nr KRS 0000600596  REGON 363671575

Obywatelski projekt uchwały w sprawie prywatyzacji skomercjalizowanych firm komunalnych

Uchwała nr ……..
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
z dnia………….

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy zasadniczej.
Uchwala się co następuje:

 • 1.

Tworzy się spółkę akcyjną o nazwie „Miejska Grupa Kapitałowa SA” („MGK SA”) w Jeleniej Górze.

 • 2.

Spółka „MGK SA” obejmuje akcje i udziały wszystkich spółek komunalnych, które świadczą usługi publiczne obecnie i tych, które powstaną w przyszłości skomercjalizowane.

 • 3.

Przygotować prywatyzację w/w majątku komunalnego polegającą na odpłatnym udostępnieniu min. 49% akcji spółki „MGK SA” wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry zorganizowanym przynajmniej w 300 – osobowe grupy (stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki z o.o., spółki akcyjne). Ustalenie zasad upublicznienia akcji spółki „MGK SA” nastąpi w formie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

 • 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 • 5.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Uzasadnienie

Mając na uwadze uspołecznienie gospodarki rynkowej w naszym mieście, a tym samym uzdrowienie gospodarki komunalnej pod kątem sprawnego działania, przejrzystości finansów, przeciwdziałanie trudnościom finansowym, a także upodmiotowienie lokalnej społeczności w celu jej uaktywnienia, należy przystąpić do koncentracji w formie akcyjnej rozproszonego obecnie majątku spółek komunalnych, a następnie do jego prywatyzacji przez upublicznienie akcji majątku komunalnego.
Ten prosty i oczywisty ruch pozwoli m.in. na:

 • Łatwiejsze pozyskiwanie kredytów (duża wiarygodność kredytowa),
 • Pozyskiwanie środków na rozwój przez lokowanie akcji komunalnych i ich obrót na rynku publicznym (Centralna Tabela Ofert),
 • Zahamowanie niezgodnej z prawem prywatyzacji firm komunalnych przez wyprzedaż,
 • Emisję obligacji przez rynek publiczny.


Uruchomienie powyższego, bardzo dużego potencjału kapitałowego pozwoli na uruchomienie jeszcze większego kapitału ludzkiego, który obecnie w dużym stopniu jest marnotrawiony. Brak wizji i strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystania naszych zasobów naturalnych i intelektualnych, a także prowadzona od wielu lat błędna i bardzo szkodliwa polityka prywatyzacyjna zmusza mieszkańców gmin do szukania pracy poza krajem. Proponujemy w związku z tym udostępnienie min. 49% akcji spółki MGK SA wszystkim mieszkańcom wspólnoty, którzy w ten sposób staną się współakcjonariuszami działalności gospodarczej gminy, a pośrednio jej współgospodarzami jako naszego dobra wspólnego.


Program dla Polski Samorządnej


Aby dobrze mogło funkcjonować nasze państwo, dobrze muszą funkcjonować gminy (wiejskie i miejskie), w których wszyscy żyjemy wykorzystując własne zasoby naturalne i intelektualne. Wielu ludziom wydaje się, że coś pożytecznego można robić tylko od góry od władzy centralnej dlatego walczą o przywilej rządzenia.
Jako Naród odrzucamy neoliberalny model gospodarki rynkowej – tj. globalizm gospodarczy, jako niezgodny z konstytucją i Nauką Społeczną Kościoła.
Podstawą ustroju gospodarczego w Polsce jest przyjęta w referendum (2.04.1997r.) przez Naród społeczna gospodarka rynkowa (art. 20 konstytucji) oparta na zasadach pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego oraz na zasadzie sprawiedliwości społecznej. W obecnej bardzo trudnej sytuacji dla naszej Ojczyzny należy niezwłocznie uruchomić w gminach odpowiednie procesy społeczno-gospodarcze by wymusić korzystne przemiany prowadzące do prawidłowego rozwoju kraju.
Dla wyzwolenia ludzkiej energii i inicjatyw społecznych należy dokończyć prywatyzację skomercjalizowanych firm komunalnych, a także skomunalizowanych spółek skarbu państwa upowszechniając własność akcyjną wśród wszystkich obywateli co da im prawo współdecydowania o zrównoważonym rozwoju gmin. Aby obronić naszą cywilizację łacińską i wiarę katolicką należy postawić na państwo obywatelskie. Warunkiem koniecznym tworzenia takiego państwa jest upowszechnienie własności wśród wszystkich obywateli z pozostawieniem własności państwowej tylko dla strategicznych sektorów gospodarczych.

 

PREZES

Demokracji i Sprawiedliwość

Z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki


Warning: Division by zero in /home/demokrac/domains/demokracjaisprawiedliwosc.pl/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1417

Jeden komentarz do “JELENIA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM”

 1. What’s debt consolidation?

  debt consolidation wells fargo usually will involve taking right out new credit to repay existing credit. Most people do that to lessen the interest on the debt, to lower their payment amount or even to reduce the volume of companies they owe money to.

  Debt consolidation reduction can be considered a useful strategy in a few situations but also for many it can require extra costs, and probably makes a hard situation much worse. That’s why you need to get expert debt advice before taking right out a consolidation loan.
  Debt consolidation reduction or arrears management?

  Debt consolidation reduction and personal debt management are two various things but you can get confused between your terminology used when wanting to sort out your finances. Debt consolidation requires taking right out new credit to repay your financial situation and debts management is where you make a deal affordable repayments with the firms you presently owe money to.

  Both can result in minimizing obligations but are very different means of coping with debts. If you’re uncertain which option suits your position then we can help.

  Try our arrears loan consolidation calculator to see whether you will need personal debt loan consolidation or credit debt advice. If you want to get benefit your financial situation then we’d recommend you utilize our Debt Remedy tool or call our helpline and we’ll help you workout an individual action intend to escape debt.

Dodaj komentarz