7 zasad życia publicznego

Bezinteresowność

Sprawujący urzędy publiczne winni podejmować decyzje kierując się wyłącznie dobrem publicznym. Wykluczone jest podejmowanie decyzji mające na celu uzyskanie korzyści materialnych lub finansowych dla siebie, swych rodzin lub przyjaciół.

Rzetelność

Sprawującym urzędy publiczne nie wolno zaciągać jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym lub też innego typu, w stosunku do jednostek, które mogą wywierać na nich wpływ w trakcie pełnienia przez nich urzędowych obowiązków.

Obiektywizm

Wykonując swe obowiązki publiczne, w tym dokonując nominacji na publiczne stanowiska, udzielając zamówień publicznych oraz rekomendując jednostki do nagród lub świadczeń, sprawujący urzędy publiczne winni dokonywać selekcji według kryteriów merytorycznych.

Odpowiedzialność

Sprawujący urzędy publiczne są odpowiedzialni przed opinią publiczną za swe decyzje i czynności oraz muszą się poddawać wszelkiej kontroli odpowiedniej dla pełnionego urzędu.

Otwartość

Sprawujący urzędy publiczne winni być jak najbardziej otwarci w sprawie wszelkich podejmowanych decyzji i czynności. Powinni oni przedstawiać przyczyny swych decyzji i ograniczać dostęp do informacji jedynie wtedy, kiedy jasno wymaga tego szersze dobro publiczne.

Uczciwość

Sprawujący urzędy publiczne są obowiązani do ujawnienia wszelkiego typu osobistych interesów powiązanych z obowiązkami urzędowymi oraz – aby chronić dobro publiczne – do podejmowania kroków w celu uniknięcia jakichkolwiek mogących zaistnieć konfliktów interesów.

Przywództwo

Sprawujący urzędy publiczne winni propagować i wspierać niniejsze zasady poprzez własny przykład, a także kierując pracą innych oraz nadzorując tę pracę.

1 Pierwszy Raport Komisji Nolana – Wielka Brytania 1995. DOBRO WSPÓLNE WŁADZA KORUPCJA – Konflikt Interesów w Życiu Publicznym (pod redakcją Ewy Popławskiej). ISP Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej. Warszawa 1997.