Wszystkie wpisy, których autorem jest Grzegorz Niedźwiecki

Pokonać mafię

64d05598a09dab8ef2511be6a81b0e55,860,0,0,09-7b6ca80c6a9ef69899ee06e40fa318,860,0,0,03-jpg-bea940e57f0aed229c84eda1db,860,0,0,00b1da6c0a8d488c72383c004041f7793,860,0,0,0Jacek KielargchdsaasdASDDariusz-KliśbdcasAR-308069983Aneta Andel560238_4542759_4538569_5440336219image810x39029270125cb02fde96b7d65dcae11673a6008,14,0z21818627V,Prokurator-okregowy-Marek-Golebiowskiz21055575IERKonferencja-prokuratury-ws-Jozefa-Piniora-300x169vvfunnamedstrona_glowna_dzier_0sr jgSad_Rejonowy_ul_Kolejowa_Zlotoryja_6188113Piotr PietrykiewiczPaweł WoźniakLMDKlara ŁukaszewskaKazimierz ChłopeckijdJarosław Staszkiewicz

Szanowni zbrodniarze,

pokroju NKWD, z korporacji Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Sąd Najwyższy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Urząd Rady Ministrów:

albo wykażecie czyny zarzucane (pomijając fakt naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary):

  1. Art. 226 § 1 KK – Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych,
  2. Art. 238 KK – Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
  3. Art. 212 § 2 KK – Zniesławienie osoby fizycznej (prowadzone z oskarżenia publicznego).

tj.:

albo będziecie mieli zarzuty:

Art. 231. § 2. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. § 3. Fałszerstwo dokumentu

Art. 271. Poświadczenie nieprawdy

Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy

Art. 234. Fałszywe oskarżenie

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów

Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 207. § 2. Znęcanie się

Art. 286. § 1. Oszustwo sądowe

Art. 239. Poplecznictwo

Art. 229. Przekupstwo

Art. 240. Zatajanie przestępstw

Art. 245. Używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania

Art. 190. Groźba karalna

Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking

Art. 212. Zniesławienie

Art. 216. Znieważenie osoby

Art. 217. Przestępstwo przeciwko czci

Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia

Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia

Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze

Art. 118. Eksterminacja

Art. 119. Dyskryminacja

Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 156. § 3. Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 162. Nieudzielenie pomocy

Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności

Art. 240. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

Art. 284. Przywłaszczenie

Art. 278. Kradzież

Art. 238. Fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Art. 296. § 3. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia

I dożywotnio co miesiąc obciążani kosztami odszkodowania z tytułu naprawienia szkody w wysokości 1 mln zł.

Jaka jest rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych?

Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i bezstronne wymierzanie sprawiedliwości.

Kto prowadził egzekucję czynności zastępowalnej przez dwanaście lat w trybie niedopuszczalnym (vide SN III CZP 23/06) i doprowadził do ewidentnych szkód? Organ egzekucyjny.

Kto sfingował śledztwa i prowadzi nielegalne procesy karne przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary? Stalinowscy zbrodniarze.

Kto represjonuje Grzegorza Niedźwieckiego dwanaście lat i nakłada na niego sankcje z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej w związku z brakiem czynu zabronionego? Stalinowscy zbrodniarze.

Kto jest odpowiedzialny za sfingowane procesy karne (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19)?

Tylko i wyłącznie sędziowie (działający w zmowie z prokuratorami), stosujący obstrukcję, uporczywie nękający Grzegorza Niedźwieckiego, nieprzestrzegający zasad działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa, niedopełniający obowiązku i przekraczający uprawnienia.

Pokonałem teoretycznie mafię po 4156 dniach co stanowi 11 lat, 4 miesiące i 18 dni (związek przyczynowo-skutkowy). Teoretycznie, ponieważ mafia ma takie zasady, że porażkę obraca z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary w zwycięstwo.

Stanowisko to, oparte o fakty, jest zawiadomieniem o przestępstwach niedopełnienia obowiązku, poświadczenia nieprawdy, przekroczenia uprawnień, i fałszywego oskarżenia oraz działania na szkodę interesu publicznego, które w państwie prawa winny być ścigane z urzędu.

Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa w tej sprawie, bądź umorzy dochodzenie będzie miał współudział w terrorze państwowym, w zbrodniach stalinowskich.

 
Wezwanie-do-naprawienia-szkody

Zbrodnie-stalinowskie

Zbrodniarze-osądzają

Pokonać-mafię

Warto być przyzwoitym.

2020-10-13

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 4939 dni co stanowi 13 lat, 6 miesięcy i 7 dni represjonowany


[1] Nie ma skutku bez przyczyny

Wyżej wskazane procesy karne są skutkiem prowadzenia postępowań egzekucyjnych czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08, sprzecznie z prawem (vide I Co 2801/12 oraz I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06), w sposób upokarzający dwanaście lat Grzegorza Niedźwieckiego i na ławie oskarżonych, winni stanąć sprawcy, czyli sędziowie postępowań I Co 3259/08 Lucyna Mikołajczak (Domagała), Paweł Siwek oraz I Co 441/16 Paweł Woźniak.

Polska Karta Praw Ofiary

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.