Zbiór Zasad Etyki Sędziego Pokoju

 1. Z pełnieniem funkcji Sędziego Pokoju wiążą się szczególne obowiązki oraz ograniczenia osobiste.
 2. Sędzia Pokoju powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.
 3. Sędziemu Pokoju nie wolno wykorzystywać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób. W szczególności sędzia nie powinien nadużywać uprawnień i posiadanej legitymacji.
 4. Sędzia Pokoju powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym funkcjonuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i służebną rolę władzy sądowniczej.
 5. Sędzia Pokoju winien być człowiekiem przyzwoitym, wzorem dla innych, mieć postawę zgodną z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi; porządność, uczciwość, solidność.
 6. Sędzia Pokoju musi być bezinteresowny, rzetelny, obiektywny, odpowiedzialny, otwarty, uczciwy i kulturalny.
 7. Sędzia Pokoju ma obowiązek bycia zdyscyplinowanym, musi mieć posłuch, być karnym, uległym, posłusznym Prezesowi. Nie może publicznie dyskredytować i ośmieszać Prezesa, zaniżać jego wartości.
 8. Sprawujący funkcje Sędziego Pokoju są odpowiedzialni przed opinią publiczną za swe decyzje i czynności oraz muszą się poddawać wszelkiej kontroli odpowiedniej dla pełnionej funkcji.
 9. Sprawujący funkcje Sędziego Pokoju nie mogą nadużywać funkcji na zewnątrz, w szczególności we własnym interesie.
 10. Sprawujący funkcje Sędziego Pokoju nie mogą poniżać urzędu, stosować prowokacji, naruszać etyki, powagi i godności sędziego, gwałcić prawo naturalne i ustanowiony porządek prawny. Muszą wyrażać się z szacunkiem do funkcjonariuszy publicznych i do przełożonych.
 11. Niedopuszczalne są zachowania godzące w autorytet i powagę Sędziego Pokoju, niesubordynacja wobec Prezesa, wychodzenie przed szereg, stosowanie przez Sędziego Pokoju samowoli, agresji, mowy nienawiści, szantażu i gróźb, w szczególności w stosunku do Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 12. Naruszanie Zbioru Zasad Etyki Sędziego Pokoju skutkować będzie upomnieniem, naganą i wykluczeniem z funkcji Sędziego Pokoju.

Jelenia Góra, dnia 1 stycznia 2022 r.

Prezes Trybunału Narodowego

Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego

Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego

Grzegorz Niedźwiecki