Narodowy Sąd Obywatelski

NARODOWY SĄD OBYWATELSKI

Informacje główne o Narodowym Sądzie Obywatelskim

  1. Narodowy Sąd Obywatelski jest społecznym komitetem, powołanym na podstawie § 24 pkt. 3 w zw. z § 35 pkt. 2 Statutu Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596) oraz określonymi celami DiS i sposobami ich realizacji.
  • Narodowy Sąd Obywatelski jest oddolną, społeczną misją obywatelską na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego, opartą na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formie sprawowania władzy oraz uzupełniająco i wspomagająco – na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie demokratycznego państwa prawnego – oraz zagwarantowanych wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.
  • Narodowy Sąd Obywatelski został powołany i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadtona podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
  • Celem i zadaniem Narodowego Sądu Obywatelskiego jest – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego – organizowanie i koordynowanie działań Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ochrony obywatelskiego dobra publicznego oraz przestrzegania przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
  • W imieniu Narodowego Sądu Obywatelskiego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powołani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
  • Sędzia Pokoju (i odpowiednio Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego prowadzi działalność społecznie i – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia – ma prawa w razie potrzeby:
  • występować na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów państwowych;
  • oceniać i opiniować działalność władz, urzędów i sądów państwowych;
  • podejmować działania arbitrażowe w przypadku sporów i konfliktów.
  • Narodowy Sąd Obywatelski powołany został w Jeleniej Górze w dniu 13 marca 2019 roku i od tego dnia wręczane zostaną akty nominacyjne pierwszym Sędziom Pokoju NSO.

PREZES

Narodowego Sądu Obywatelskiego

Grzegorz Niedźwiecki

gen. bryg. DiS

Narodowy Sąd Obywatelski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Organ założycielski: Prezes DiS; KRS 0000600596; REGON 363671575

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/