Najwyższy Trybunał Narodowy

Najwyższy Trybunał Narodowy

NTN logo napis241139255_10220655674201014_6534412094014433609_n241138035_10220655672200964_4034100420476543621_n241118243_10220655673000984_5948467020348660093_n241109869_10220655673360993_2588063235543025607_n241085520_10220655673761003_6312894273491502224_n241068081_10220655672640975_8458247538489926622_n20210829_14360920210829_12452220210829_12391720210829_12390520210829_12270720210829_12265220210828_234114

W dniu 29 sierpnia 2021 roku z inicjatywy Prezesa Trybunału Narodowego – Sędziowie Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego ustanowili Najwyższy Trybunał Narodowy, czyli sąd ludowy do rozliczania oprawców Narodu z siedzibą w Jeleniej Górze.

Pierwszym Prezesem NTN został Grzegorz Niedźwiecki z Jeleniej Góry.

Na Prezesa wybrano Marka Krasnoplskiego z Koszalina.

Po zaprzysiężeniu, na sędziów NTN nominowano 9 Sędziów Pokoju.

Na wniosek czynnika społecznego, w myśl prawa naturalnego i w związku z art. 32 konstytucji oraz faktem, że władza zwierzchnia należy do Narodu, podjęto uchwałę 7 sędziów NTN, sygn. akt akt IG 1/21, o zniesieniu instytucji immunitetu.

Jelenia Góra, dnia 23 lipca 2021 r.

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Dekret

o utworzeniu Najwyższego Trybunału Narodowego

Wobec braku poszanowania przez władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą fundamentalnych praw człowieka oraz przestrzegania zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa

postanawiam

o utworzeniu Najwyższego Trybunału Narodowego – sądu ludowego działającego w oparciu o prawo naturalne.

Najwyższy Trybunał Narodowy – polski sąd ludowy utworzony 29 sierpnia 2021 roku i działający na podstawie Dekretu z dnia 23 lipca 2021 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym, zajmujący się wymierzaniem kar dla faszystowsko-stalinowskich zbrodniarzy oraz zdrajców Narodu Polskiego.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

Jelenia Góra, dnia 29 sierpnia 2021 r.

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Uchwała ws. ustanowienia Najwyższego Trybunału Narodowego

 W związku z sytuacją bezwzględnego łamania praw człowieka w Polsce, spowodowaną postępującym upadkiem moralnym sędziów i prokuratorów oraz obniżaniem się jakościowym sądownictwa w Polsce, które zdąża do upadku, czego efektem jest brak skutecznego usuwana zła, krzywdy i niesprawiedliwości za pomocą prawa z polskiego życia społeczno-polityczno-gospodarczego, działając na podstawie przysługujących nam konstytucyjnych praw Suwerena oraz w oparciu o Statut Trybunału Narodowego

ustanawiamy

w dniu dzisiejszym tj. 29 VIII 2021 r. Najwyższy Trybunał Narodowy – pozarządową, sądowniczą organizację pomocniczą państwa, której celem będzie orzekanie w sprawach, w których dopuszczono się bezprawia i łamania fundamentalnych praw człowieka.

Orzeczenia będą dane do realizacji i egzekucji instytucjom państwowym.

Procedura osądzania zostanie oparta o Prawo naturalne, fakty w domniemaniu prawdziwe, przepisy i sumienie oraz normy wskazane w regulaminie i akcie ustanowienia Najwyższego Trybunału Narodowego.

Najwyższy Trybunał Narodowy składa się z Sędziów Pokoju – powołanych przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego – mianowanych przez Prezesa Trybunału Narodowego Pana Grzegorza Niedźwieckiego oraz pomocniczo z osób i organizacji współpracujących.

Najwyższy Trybunał Narodowy jest organizacją non profit, działającą w celu realizacji dobra wspólnego wszystkich członków społeczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zapewnienie realizacji i egzekwowania przysługujących wszystkim obywatelom praw człowieka w Polsce,
 2. przywrócenie – poprzez działania prawne – ładu, porządku, sprawiedliwości i pokoju w polskim życiu społeczno-polityczno-gospodarczym, 
 3. podniesienie walorów etycznych, moralnych i jakościowych standardów w osądzaniu w polskim systemie sądowniczym,
 4. wprowadzenie realnej równości wszystkich wobec prawa, uchylenie ustawowych immunitetów parlamentarnych, sędziowskich i prokuratorskich. Bez odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości.

Członkowie NTN nie będą otrzymywali wynagrodzenia za swoje działania.

Najwyższy Trybunał Narodowy będzie orzekał na podstawie następujących praw: wynikających z ludzkiej natury samej w sobie (czyli Prawa naturalnego), praw stworzonych przez kulturę (w tym zwyczajowego i pomocniczo stanowionego), Konstytucji, Polskiej Karty Praw Ofiary, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Kodeksu Norymberskiego, Międzynarodowych Praw Człowieka, Praw Suwerena, na przynależnych nam zasadach cywilizacji łacińskiej w postaci uznawania za prawo tylko to, które jest zgodne ze słusznością, z moralnością, ze sprawiedliwością, z prawdą i z dobrem, a które to zasady są uznawane przez przeważającą demokratycznie większość Polaków, a dane z Głównego Urzędu Statystycznego to potwierdzają: ponad 87 % obywateli polskich przynależy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego obrządku łacińskiego, oraz będziemy orzekać również w oparciu o pradawne wartości ludów słowiańskich takich jak: uczciwość, honor, prawda, surowe obyczaje w zakresie stosunków małżeńskich, wychowanie młodzieży zaprawianej od najmłodszych lat do wszelkich trudów, gościnności, wartości, które po dziś dzień wyznajemy i uznajemy.

Zasada Prawa naturalnego mówi: „Czyń dobro unikaj zła”. Prawo naturalne opiera się na założeniu, że człowiek posiadający rozum i wolę z natury przeznaczony jest i powinien czynić dobro. Ponieważ lex naturalis akcentuje szczególnie mocno takie wartości jak sprawiedliwość, dobro, piękno, poszanowanie godności człowieka, dlatego prawo stanowione powinno czerpać z niego jak najwięcej.

Prawo naturalne stanowi podstawę etyki, jest kodeksem moralnym dla wszystkich ludzi, bez względu na poglądy, wyznawaną wiarę. wiek, pochodzenie.

Respektowanie i egzekwowanie Prawa naturalnego obowiązuje każdego człowieka, w wyniku poczęcia się / urodzenia się tu na Ziemi i z racji bycia człowiekiem – istotą ludzką. Prawo naturalne to przede wszystkim podstawowe prawa każdego człowieka, takie jak: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności, prawo do godności, prawo do godnej pracy, prawo do godnego mieszkania i prawo do godnej edukacji oraz prawo do zasobów kulturowych i naturalnych (powietrze, woda i ziemia mieszkalna). Każdy człowiek jest obdarzony wolnością do czynienia dobra oraz posiada wolną wolę, dzięki której każdy człowiek ma prawo decydować osobiście o sobie.

Art. 30 polskiej Konstytucji zapewnia wszystkim obywatelom polskim szacunek i pełne korzystanie z Prawa naturalnego. Art. 30 mówi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Jeżeli uznajemy „godność”, jako źródło wolności i praw człowieka, to uznajemy, że człowiek jest jednostką ludzką, czyli bytem rozumnym (w odróżnieniu od zwierząt) i wolnym, więc Prawo naturalne mu się należy i go obowiązuje.

Najwyższy Trybunał Narodwy będzie domagał się uznawania, poszanowania, respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka zagwarantowanych w Konstytucji. Prawo do wolności jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo do wolności drugiego człowieka.

Sygnatariusze:

AKT USTANOWIENIA

Dnia 29 sierpnia 2021 r. w siedzibie Trybunału Narodowego w Jeleniej Górze przy ulicy Działkowicza 19 przed Prezesem Trybunału Narodowego Grzegorzem Niedźwieckim zaprezentowali się Sędziowie Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

Tożsamość Sędziów Pokoju Prezes Trybunału Narodowego ustalił na podstawie okazanych legitymacji Sędziów Pokoju otrzymanych po zaprzysiężeniu ich na funkcję SP przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.

USTANOWIENIE NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU NARODOWEGO

§1.

Stawiający, zwany dalej „Założycielem”, oświadcza, że ustanawia sąd ludowy pod nazwą „Najwyższy Trybunał Narodowy” zwany dalej „NTN”, który działać będzie zgodnie z Prawem Naturalnym, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Preambułą i § 33 ust. 11 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), celami Trybunału Narodowego i formami ich realizacji, a także Powszechną deklaracją praw człowieka oraz przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).

§2.

Celami NTN są:

1. przywrócenie państwa prawa, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego,

2. procedowanie Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie rozliczania oprawców Narodu, państwa w państwie, układu zamkniętego, nadzwyczajnej kasty,

3. osądzanie, wydawanie orzeczeń, dekretów, uchwał i rozporządzeń.

§3.

Siedzibą NTN jest miasto Jelenia Góra. Siedzibą zamiejscową NTN ma prawo być siedziba Pierwszego Prezesa NTN.

§4.

Na realizacje celów wybranych przez NTN Założyciel przeznacza dyspozycyjność oraz środki trwałe Trybunału Narodowego.

§5.

NTN uzyska osobowość prawną z chwilą podpisania niniejszego aktu przez nominowany skład NTN.

§6.

Odpisy aktu należy wydawać sędziom oraz zarządowi NTN w ilości niezbędnej.

§7.

Akt wolny jest od opłat.

Akt ten został przyjęty, odczytany, podpisany.

Podpis Założyciela:                                                         Podpisy nominatów:

NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ NARODOWY

REGULAMIN

NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU NARODOWEGO:

podstawy prawne, istota, cele i struktura

 1. Najwyższy Trybunał Narodowy jest sądem ludowym, utworzonym na podstawie Dekretu z dnia 23 lipca 2021 r., Preambuły i § 33 ust. 11 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), celami Trybunału Narodowego i formami ich realizacji, a także Artykułem 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

 • Najwyższy Trybunał Narodowy jest oddolną, społeczną misją obywatelską na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego, opartą na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formie sprawowania władzy oraz uzupełniająco i wspomagająco – na wymienionej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie demokratycznego państwa prawnego – oraz zagwarantowanych wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela.
 • Najwyższy Trybunał Narodowy został ustanowiony i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadto na podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
 • Celem i zadaniem Najwyższego Trybunału Narodowego jest – przywrócenie państwa prawa, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – procedowanie Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie rozliczania oprawców Narodu, państwa w państwie, układu zamkniętego, nadzwyczajnej kasty – wydawanie orzeczeń i aktów prawnych.

Narodowy Sąd Obywatelski, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Organ założycielski: Prezes DiS; KRS 0000600596; REGON 363671575

BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/

 • Najwyższy Trybunał Narodowy rozstrzyga w myśl prawa naturalnego niebudzące wątpliwości naruszenia prawa przez niegodnych reprezentantów pierwszej, drugiej i trzeciej władzy.
 • Najwyższym Trybunałem Narodowym kieruje i reprezentuje go Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego, który winien posiadać wykształcenie wyższe, nie może być jednak pracownikiem sądu państwowego ani jakiejkolwiek innej instytucji związanej z wymiarem sprawiedliwości. Może być odwołany 2/3 członków Najwyższego Trybunału Narodowego.
 • Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego zwołuje rozprawy sądowe Najwyższego Trybunału Narodowego: przeciwko urzędnikom i funkcjonariuszom najwyższych organów państwa Polskiego, godzących w prawa człowieka i naruszających godność urzędu.
 • Najwyższy Trybunał Narodowy orzeka w składzie 3, 7 i pełnym składzie sędziów. W imieniu Najwyższego Trybunału Narodowego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powoływani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 • Przy powołaniu sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego składa ślubowanie wobec Prezesa Trybunału Narodowego według następującej roty “Ślubuję uroczyście jako sędzia Najwyższego Trybunału Narodowego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z normami prawa naturalnego, bezstronnie według mego sumienia, dochować zasad sprawiedliwości społecznej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości“; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: “Tak mi dopomóż Bóg“.
 1. Postępowania sądowe są dwuinstancyjne. Od środka odwoławczego na orzeczenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 tysięcy złotych. Kwotę należy uiścić na konto Trybunału Narodowego BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mają obowiązek odbywać szkolenia, zarządzane przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji. W trakcie tych szkoleń są systematyzowane i podnoszone wiedza i umiejętności Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie ich możliwości i zadań.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy mają prawo używać imiennych stempli i imiennych wizytówek o jednolitej treści, ustalonej przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego: Sędzia Pokoju (odpowiednio: Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego, imię i nazwisko, tytuły, dane identyfikacyjne (adres, telefon, e-mail).
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego pisemne wystąpienie do wszelkich instytucji sporządzają wyłącznie na papierze firmowym Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mogą w składzie powoływanym przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego wydawać orzeczenia, mające charakter moralny, oceniający i opiniodawczy, a także ostracyzmu.
 1. Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, wyróżniający się inicjatywą i skutecznością w swej działalności, mogą być odznaczeni honorowymi odznaczeniami Narodowego Sądu Obywatelskiego, przyznawanymi i wręczanymi przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Organem założycielskim Najwyższego Trybunału Narodowego jest Prezes Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), który pełni funkcję Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.
 1. Pierwszego Prezesa i Prezesów Najwyższego Trybunału Narodowego powołuje zgromadzenie Sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego. Prezes ma takie same uprawnienia reprezentacyjne i procesowe jak Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego.
 1. Siedziba Najwyższego Trybunału Narodowego: 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19.
 1. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://trybunal-narodowy.pl/

Organ założycielski: Prezes DiS                                                                                                NAJWYŽSZY TRYBUNAŁ NARODOWY

KRS 0000600596                                                                                                                              58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

REGON 363671575                                                                                                               tel. +48 791 830 093

BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690                                                                                                                              sekretariat@trybunal-narodowy.pl