Działalność społeczna to nie zatrudnienie

Wojewoda Dolnośląski decyzją ZP-P.8640.342.2016.MK z dnia 4 stycznia 2017 r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Jeleniogórskiego w całości.

Odmowa uznania Grzegorza Niedźwieckiego za osobę bezrobotną z dniem 21.10.2016 r. z powodu bycia prezesem zarządu stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość była niezasadna. Odmowa uznania prezesa stowarzyszenia za bezrobotnego nie miała oparcia w faktach. Była dowolną interpretacją definicji bezrobotnego, myląc rzeczywistą wolę pracowania z brakiem gotowości do pracy z powodu pełnienia funkcji społecznych (wyrok NSA z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 1008/10, LEX 787107).

Uwzględniając, że bezrobotnym w rozumieniu ustawy może być osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, należy rozumieć, iż zajęcia niezarobkowe mogą być przez taką osobę wykonywane, o ile nie kolidują z możliwością podjęcia zatrudnienia (wyrok WSA w Lublinie z dnia 13.02.2014 r., sygn. akt III SA/Lu 761/13, LEX 1508339).

W decyzji Wojewody Dolnośląskiego podanych jest więcej orzecznictwa.

Odmowa uznania prezesa zarządu organizacji pozarządowej działającej non-profit była decyzją represyjną (przyp. wł.) mającą na celu zmniejszenie oficjalnej statystyki stopy bezrobocia i uniemożliwienie nabycie określonych praw (ubezpieczenia itp.). Była szukaniem oszczędności w dobie kryzysu budżetowego.

Gdyby decyzja Starosty Jeleniogórskiego została utrzymana w mocy, to wykazałbym gotowość do podjęcia pracy okupując Powiatowy Urząd Pracy i składając pozew cywilny przeciwko Skarbowi Państwa – Starosta Jeleniogórski o zadośćuczynienie za zaniechanie.

Przypominam, iż Grzegorz Niedźwiecki jako radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry był uznany nawet za osobą bezrobotną mimo, iż nie był gotów do podjęcia stałej pracy. Musiał uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz komisji, w których zasiadał, a na dodatek pobierał diety.

Czekam na zaproszenie mnie do PUP…

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/11/25/prezes-stowarzyszenia-partii-bezrobotny/

 

Grzegorz Niedźwiecki