Podstawowe zasady obowiązującego prawa

obywateliprawologoalter

Poniżej przedstawiam wstępne, kluczowe przepisy ustanowionego prawa, których zrozumienie pozwoli częstokroć obywatelom obronić się przed państwem w państwie. Są to zasadnicze przepisy kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i konstytucji. Warto się uczyć i trzeba z nich korzystać, bo Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma. Po rozwinięciu najistotniejsze zagadnienia są następujące:

kodeks-karny-zasady-odpowiedzialnosci-karnej

Warunki odpowiedzialności karnej

Zasada humanitaryzmu

 

kodeks-postepowania-karnego-przepisy-wstepne

Zasady udziału społeczeństwa w postępowaniu

Zasada obiektywizmu

Zasada domniemania niewinności

Zasada prawa do obrony

Pouczenie i informowanie uczestników postępowania

Negatywne przesłanki procesowe

 

kodeks-cywilny-przepisy-wstepne

Nadużycie prawa podmiotowego

Ciężar dowodu – onus probanci

Domniemanie dobrej wiary

 

kodeks-postepowania-cywilnego-tytul-wstepny-przepisy-ogolne

Obowiązki stron i uczestników postępowania

Obowiązek pouczeń co do czynności procesowych

Zasada ekonomiki postępowania

Udział w postępowaniu organizacji pozarządowych

Jawność postępowania

 

kodeks-postepowania-administracyjnego-zasady-ogolne

Zasada praworządności

Zasada prawdy obiektywnej

Zasada informowania stron postępowania

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

Zasada wyjaśnienia zasadności przesłanek załatwienia sprawy

Zasada wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania

Zasada pisemności załatwiania spraw

Zasada dwuinstancyjności postępowania

 

http://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/s1201/

Zasada demokratycznego państwa prawa

Władza zwierzchnia w RP

Działanie organów państwa

Konstytucja jako ustawa najwyższa

Przestrzeganie prawa międzynarodowego

Zasada wolności mediów

konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-wolnosci-prawa-i-obowiazki-czlowieka-i-obywatela

Zasada ochrony godności człowieka

Zasada równości obywatela wobec prawa

Zasada zakazu tortur

Zasada odpowiedzialności za czyn karalny

Przestępstwa nie ścigane z przyczyn politycznych a przedawnienie

Zasada sprawiedliwego procesu

Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów

Prawo do składania petycji, wniosków i skarg

Zasada dobra rodziny

Zasada dobra dziecka

Prawo do wynagrodzenia szkody

http://www.arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/s1218/

Zasada dwuinstancyjnego postępowania

Dodaj komentarz